شــركتهــاي سامســونــگ، الجــي و سوني پيكچرر وValensSemiconductor در ماه ژانويه امسال يك استاندارد صوتي، تصويريكاملاً جديد را با نام HD Base T معرفيكردند. بهرغم نام گيجگننده، ايناستاندارد تازهوارد هيچ نوع كابل جديدي را به خانه شما اضافه نخواهدكرد.

استانداردهايقبلي A/V انبوهي از كانكتورها را معرفي كردهاند (بهعنوانمثال S-Video،HDMI، DisplayPort و...)، بههمين دليل انتشار استاندارد جديد بيش از پيشغيرعادي بهنظر ميرسد. بهجاي يك كانكتور جديد، استاندارد جديد مبتني بركابلهاي شبكه CAT 5e/6 است كه بهطور معمول تحت عنوان كابلهاي اترنتشناخته ميشوند.


HDBaseT از كابلهايي با طول حداكثر صد مترپشتيباني ميكند. همچنين اين كابل سيگنالهاي HD ويديوي سهبعدي و نيزدادهها را از طريق يك اتصال اترنت مجتمع صد مگابيت بر ثانيهايانتقالميدهد. اين تغذيه داده، ميتواند سرويسهاي تلويزيوني اتصال بهاينترنت را نظير Google TV امكانپذير سازد و سرويسهايي متكي بر آگهيهايتبليغاتي را به دستگاههاي تلويزيون تحويل ميدهد.


استانداردجديد در عين حال از مزاياي متعدد ديگري برخوردار است. بهعنوانمثال،ميتواند به كمكردن آشفتگي فزاينده كابلها در منازل متوسط كمك كند. باتعريف يك هدف جديد براي كابلهاي اترنت، اين استاندارد در عين حال بهطورچشمگيري در كاهش هزينهها براي هر دو گروه توليدكنندگان و مصرفكنندگانمؤثر خواهد بود.


تنها بخش مبهم موضوع، چالشي است كه كانكتورهايكوچك براي اين استاندارد جديد بههمراه خواهند داشت. در حال حاضر، بسيارياز تلفنهاي هوشمند نظير HTC EVO 4G به درگاههاي Min-HDMI مجهز شدهاند.با اينحال ممكن است اتصالات پيشرفتهتر Mini-USB بتوانند به اين سؤالپاسخدهند. استاندارد جديد كار خود را پيش از پايان سال جاري آغاز خواهدكرد، اما اكثر قريب به اتفاق محصولات مبتني بر آن در سال 2011 به بازارميرسند.

news.parseek.com