بهرغم سياست تحريم آمريكا:
مبادلات مالي ايران و جنوب آسيا به مرز 10 ميليارد دلار رسيد
خبرگزاريفارس: بهرغم سياست تحريم آمريكا عليه ايران مبادلات مالي ايران با 8 كشورجنوب آسيا در 10 ماه نخست 2010 با رشد 46 درصدي مواجه شد و به 9.7 ميليارددلار رسيد.


بهگزارش خبرنگار اقتصاد بين الملل فارس به نقل از سايت اتحاديه پاياپايآسيايي، حجم كل مبادلات مالي 9 كشور عضو اين اتحاديه در 10 ماه نخست 2010با 41 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 31 ميليارد دلار رسيد.
پساز هند، ايران بيشترين حجم مبادله مالي با اعضاي اين اتحاديه را داشتهاست. مبادلات مالي هند با اعضاء در اين مدت به 13.8 ميليارد دلار رسيد كهاين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 46 درصد رشد داشته است.
مبادلات مالي ايران نيز با افزايش46 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل 9.7 ميليارد دلار گزارش شده است.
درحالي مبادلات مالي ايران با جنوب آسيا افزايش 46 درصدي داشته است كه دولتآمريكا فشارهاي زيادي را به بانك ها و موسسات مالي جهان وارد آورده است تامبادلات خود با ايران را متوقف كنند.
بر اساس اين گزارش ايران در 10 ماه نخست 2010 جايگاه نخست را به عنوان بزرگترين اعتبار دهنده در منطقه بدست آورده است.
اعتبارات پرداختي توسط ايران در اين مدت با 41 درصد افزايش نسبت به سال قبل به 9.1 ميليارد دلار رسيد.
حجم اعتبارات پرداختي توسط هند در اين مدت نيز با افزايش 44 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل به 5.56 ميليارد دلار رسيد.
ميزاناعتبارات دريافتي توسط ايران در اين مدت نيز با 191 درصد رشد نسبت به سالقبل به 565 ميليون دلار رسيد. هند با دريافت 8.2 ميليارد دلار بزرگتريندريافتكننده اعتبار در اتحاديه پاياپاي آسيايي طي اين مدت شناخته شدهاست.
ميزان اعتبارات دريافتي در اين مدت توسط ساير كشورها به اين شرحاست: بنگلادش 3.2 ميليارد دلار، بوتان 25 هزار دلار،نپال 11.2 ميليوندلار، پاكستان1.49 ميليارد دلار، سري لانكا 1.9 ميليارد دلار، ميانمار 1.8ميليون دلار و مالديو 9.5 ميليون دلار.
ميزان اعتبارات پرداخت شدهتوسط هر كشور نيز به اين شرح است: بنگلادش 129 ميليون دلار، بوتان 18ميليون دلار، ميانمار 4.6 ميليون دلار، نپال 45 ميليون دلار،پاكستان461ميليون دلار،سري لانكا 141 ميليون دلار و مالديو 5 هزار دلار.
اتحاديهپاياپاي آسيايي حجم مبادلات ايران با اين كشورها در ماه سپتامبر، شهريوررا نيز بالغ بر يك ميليارد و 9 ميليون دلار اعلام كرده است. اين رقم نسبتبه مدت مشابه سال قبل 31 ميليون دلار كاهش داشته است. در سپتامبر سال 2009حجم مبادلات ايران با اين كشورها يك ميليارد و 40 ميليون دلار اعلام شدهبود.
بر اساس اين گزارش در اكتبر 2010 رقمي بالغ بر 959 ميليون و 338هزار دلار اعتبار از سوي ايران به جنوب آسيا پرداخت شده است. اين رقم نسبتبه مدت مشابه سال قبل 4.6 درصد كاهش داشته است.
به رغم كاهش اعتباراتپرداختي از سوي ايران در اين ماه حجم اعتبارات دريافتي ايران در اكتبر2010 با افزايش تقريبا سه برابري نسبت به اكتبر سال قبل به 124 ميليون و388 هزار دلار رسيد. در اكتبر سال 2009 رقمي بالغ بر 30 ميليون و 44 هزاردلار اعتبار به ايران پرداخت شده بود.