واشنگتن تحريمهاي ضد ايراني خود را نقض كرد:
واردات آمريكا از ايران در شرايط تحريم 7 برابر شد
خبرگزاريفارس: درحالي دولت آمريكا سه ماه پيش از وضع تحريمهاي يك جانبهاي عليهايران خبر داده است كه واردات اين كشور از ايران طي اين مدت 7 برابر وصادرات آن به ايران 2 برابر شده است.


بهگزارش خبرنگار اقتصاد بين الملل فارس، دفتر آمار آمريكا ارزش كل وارداتاين كشور از ايران در ماه سپتامبر 2010 مطابق با شهريور سال جاري را 38.9ميليون دلار اعلام كرد.
واردات آمريكا از ايران در اين ماه كه سومينماه اجراي تحريم هاي يك جانبه اين كشور عليه ايران است با رشد 7 برابرينسبت به قبل از تحريم ها مواجه شده است. در ماه ژوئن يعني ماه قبل ازاجراي تحريم هاي يك جانبه، واردات آمريكا از ايران 5.4 ميليون دلار اعلامشده بود كه اين رقم پس از سه ماه و به رغم سياست تحريم واشنگتن 720 درصدرشد پيدا كرده و به 38.9 ميليون دلار در ماه سپتامبر رسيده است.
وارداتآمريكا از ايران در ماه هاي ژوئيه و اوت نيز به ترتيب 4.5 و 14.3 ميليوندلار گزارش شده است. واردات آمريكا از ايران در ماه سپتامبر نسبت به ماهقبل از آن نيز 272 درصد رشد داشته است.
صادرات آمريكا به ايران نيزدر شرايط تحريم افزايش دو برابري داشته و از 9.5 ميليون دلار در ماه ژوئنبه 20.8 ميليون دلار در ماه سپتامبر رسيده است. آمريكا در ماه هاي ژوئيه واوت نيز به ترتيب 13 و 21.8 ميليون دلار كالا به ايران صادر كرده است. درعين حال صادرات اين كشور به ايران در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبل از آن 5درصد كاهش داشته است.
در حالي مبادلات تجاري آمريكا با ايران طي سهماه نخست اجراي تحريم هاي يك جانبه افزايش قابل توجه داشته است كه اينكشور فشار زيادي را به متحدان خود وارد آورده است تا از سطح مبادلات خودبا ايران بكاهند.
كل صادرات آمريكا به ايران در 9 ماه نخست 2010،158.4 ميليون دلار و كل واردات آمريكا از ايران در اين مدت 92.7 ميليوندلار اعلام شده است.