سنگالآخرينكشور آفريقايی است كه با انتشار اوراق قرضه كاملا اسلامی خوددر سال2011،به دنبال وارد شدن به بازار رو به رشد مالی اسلامی است.
بهگزارشخبرگزاریقرآنی ايران (ايكنا) به نقل از خبرگزاری رويترز، «ابراهيمسك»،مدير اجرايیشركت بينالمللی اس وای ام، در اين باره اظهار كرد: باتوجهبه اينكه 94درصد از جمعيت سنگال را مسلمانان تشكيل میدهند،بانكداریاسلامی در اينكشور آفريقای غربی از پتانسيل بالايی بهرهمند است.
ابراهيمسكدر اينباره افزود: تعداد روبهرشدی از سرمايهگذاران اسلامی از منطقهخليجفارسوارد سنگال شدهاند؛ زيرا اين كشور از دموكراسی با ثبات و امنيتلازمبرایسرمايهگذاری برخوردار است.
اين در حالیست كه بسياری از كشورهای آفريقايی با نا امنیهای سياسی و كودتا دست و پنجه نرم میكنند.
طبقاظهاريكیاز منابع آگاه از برنامههای اوراق قرضه اسلامی معروف به sukuk،سنگالبهدنبال تقويت روابط خود با خاورميانه است و انتشار اين اوراق ازسوی اينكشورفرصت خوبی برای جلب سرمايهگذاران عرب محسوب می شود.
طبقتخمينكارشناسانعرصه صنعت، همچنان 60 درصد از بازار يك تريليون دلاریمرتبط باسرمايهگذاریاسلامی در كشورهای حوزه خليج فارس صورت میگيرد.