دوره آموزشی اقتصاد اسلامی، 13 و 14 آذرماه سال جاری در شهر «سن ـ دنيس» فرانسه برگزار میشود.
بهگزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) به نقل از پايگاه اطلاعرسانی«aidimm»، اين كلاسهای آموزشی به همت انجمن توسعه اقتصادیفرانسه(AIDIMM)، از ساعت 9 تا 18 به وقت محلی با حضور كارشناسان اقتصاداسلامی و اساتيد دانشكدههای اقتصاد فرانسه برگزار خواهد شد.
«شيخ محمدپاتل»؛ عضو دائمی كميته پژوهشهای اقتصاد اسلامی(ACERFI)، «محمد مروان»؛بنيانگذار انجمن اسلامی«QUANTIS»، «شيخ محمد بشير اولدساس»؛ عضو دائمیكميته پژوهشهای اقتصاد اسلامی و استاد «مدرسه مديريت استراسبورگ» و نيز«بوبكر ايدير»؛ رئيس طرح «بيمه اسلامی و مشاوره اقتصادی»، از جملهشخصيتهايی هستند كه طی اين دوره آموزشی دو روزه در رابطه با قراردادهایاسلامی، بيمه اسلامی، انواع سرمايهگذاری در نظام مالی ـ اسلامی و نيزمحصولات و ابزارهای اقتصادی در اسلام سخنرانی خواهند كرد.
بر اساس اينگزارش، بيش از 10 كارشناس مسلمان برای حضور در كارگاههای آموزشی، ارائهمقاله و سخنرانی درباره موضوع نشست دعوت شدهاند.