بهگزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ در اين اقدام نمادين 800 بطري مشروباتالكلي در آب رودخانه Peblinge به آب انداخته و در آن شناور شد .
بر اساس اعلام منابع رسمي دانمارك شهروندان بالاي 14 سال در اين كشور به طور متوسط در هر سال 800 بطري مشروب مصرف مي كنند.
ميزان مصرف مشروبات الكلي در دانمارك بسيار بالاست.
دراين ميان مقامات دانماركي سعي دارند به اقداماتي نمادين مانند اقدام اخيرمانع از تشديد اين روند در كشور خود شوند، اما ميزان مصرف مشروبات الكليدر ميان اقشار مختلف دانمارك مخصوصا نوجوانان به اندازه اي زياد است كهاين تدابير نمي تواند جلوي آن را بگيرد.
گفتنی است كه تا كنون دولتدانمارك اقدامي قهرآميز در قبال مصرف مشروبات الكلي توسط نوجوانان صورتنداده و عملا نوجوانان به راحتي و بدون كوچكترين دردسري مشروبات الكلي راتهيه و مصرف ميكنند.