بهگزارش شیعه آنلاین به نقل از جهان، خبرها حاکی از آن است که مسئولین برایاجرایی کردن طرح حجاب و عفاف تمام تلاش خود را میکنند به طوری کهگفتهاند از هر ایده و طرحی در جهت اجرایی کردن حجاب و عفاف استقبالمیکنند.
گروهی از آرایشگران مذهبی، آرایشگاه مخصوص خانمهای محجبهراهاندازی کردهاند. این گروه هدف خود را در اجرایی کردن چنین آرایشگاهیرا کمک نکردن به اشاعه گناه میدانند.
البته بر اساس اخبار این افراد اولین گروهی نیستند که آرایشگاه مخصوص خانمهای محجبه راهاندازی کردهاند.
یکیاز این آرایشگران با انتقاد از وضعیت بد و ناهنجار آرایشگاهها میگوید:پخش آهنگ غیر مجاز، پخش برنامههای نامناسب ماهواره و نیز آموزشهارفتارهای غیر اخلاقی و نامناسب در آرایشگاهها امری عادی شده است. اینجریان غیر فرهنگی که در آرایشگاهها وجود دارد، در صورت عدم کنترل ونظارت، اثرات جبران ناپذیری بر بدنه جامعه واردخواهد کرد.
یکی دیگر ازآرایشگران در مورد جو ناسالم حاکم بر برخی آرایشگاهها میگوید: در اینمکانها با خانمهای محجبه درست برخورد نمیشود و حتی در برخی مکانها بهخانمهای محجبه خدمات نمیدهند صرف نظر از این مسدله برخی رفتارها به صوتمافیایی در بین آرایشگران در حال حرکت است؛ به طوری که از روی مدلهایماهوارهای هر روز یک مد و تیپ خاص را در بین دختران اشاعه میدهند.
وی در ادامه افزود: موضوعات غیر فرهنگی زیادی حاکم بر آرایشگاههاست که مانع حضور زنان محجبه در این مکانها میشود.
این افراد نمیخواهند در اشاعه گناه کمک کنند ولی در جامعه اسلامی خدمات مناسب و بدون تبعات منفی بایددر اختیار عموم باشد.
اینگروه معتقدند که برای موثر بودن در راهاندازی جریانی از آرایشگاههایپاکیزه از نظر اخلاقی و محیطی نیاز به پیگیری مسئولین وجود دارد به طوریکه شاهد ایجاد آرایشگاههای کاملا مجهز برای خدمات دهی به خانمها باشیم وبه جایی برسیم که خدمات دهی برای افرادی با رفتارهای نامتعارف نداشتهباشیم.