آن دسته از مشمولان خدمت وظيفه عمومي كه براي رسيدگي يا اعزام احضار ميشوند اما در مهلت مقرر كه از طرف سازمان وظيفه عمومي اعلام شده خود را معرفي نكنند، شامل غيبت ميشوند.
به گزارش سرويس «جوانان» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مشمولان غايب عبارتند از: دارندگان معافيت موقت چنانچه حداكثر پس از يك ماه از خاتمه مدت اعتبار خود را معرفي نكنند.
دارندگان برگه اعزام به خدمت چنانچه در موعد اعزام تعيين شده، خود را معرفي نكنند.
مشمولان ديپلم و پيشدانشگاهي حضوري در صورتي كه در مهلت قانوني (كه در بر اساس تاريخ تولد و زمان اخذ مدرك تحصيلي آنان تعيين شده است) مدارك خود را براي معرفي ارسال نكنند.
مشمولان فارغالتحصيل (فوق ديپلم و بالاتر) چنانچه تا 6 ماه پس از فراغت از تحصيل، خود را معرفي نكنند.
دانشجويان انصرافي، اخراجي و ترك تحصيل كرده از دانشگاهها چنانچه تا 4 ماه پس از تاريخ انصراف، اخراج و ترك تحصيل خود را معرفي نكنند.
مشمولاني كه در مقاطع مختلف تحصيلي بيش از سقف مجاز ادامه تحصيل داده باشند.
مشمولاني كه به صورت داوطلب آزاد (متفرقه) ادامه تحصيل داده و تحصيل آنان تا بعد از موعد قانوني اعزام ادامه داشته باشد.
مشمولاني كه در مهلت قانوني درخواست معافيت پزشكي يا كفالت داده و در مراحل رسيدگي پزشكي و كفالت قرار دارند اما از روي عمد يا به دليل قصور در پيگيري پرونده و عدم حضور در جلسات شوراي پزشكي و هيات كفالت، باعث طولاني شدن مراحل رسيدگي شدهاند، چنانچه راي پزشكي يا هيات رسيدگي كفالت به سرباز بودن آنان صادر شود، در اين صورت در حكم مشمولان غايب بوده و براي آنان برگه اعزام با غيبت صادر خواهد شد.
به گزارش ايسنا، تبعات غيبت مشمولان به اين شرح است كه مشمولاني داراي غيبت در صورت معرفي خودشان، مشمول سه ماه اضافه خدمت سنواتي ميشوند و در صورتي كه توسط مراجع انتظامي دستگير و به مراكز وظيفه عمومي معرفي شوند، مشمول شش ماه اضافه خدمت خواهند شد.
مشمولان غايب از ادامه تحصيل در مقاطع دانشگاهي محروم شده و براي آنان معافيت تحصيلي صادر نميشود. امكان استفاده مشمولان غايب از معافيت كفالت نيز وجود ندارد.
خدمات مشمولان غايب در دستگاههاي دولتي در قالب امريه امكانپذير نيست و به اين دسته از مشمولان امريه داده نميشود.
براي مشمولان غايب مجوز خروج از كشور براي ادامه تحصيل يا سفرهاي زيارتي، علمي و حتي ورزشي داده نخواهد شد.