همايش بينالمللی بازاريابی اسلامی 29 اسفندماه سال جاری تا سوم فروردين سال آينده در دبی برگزار میشود.
بهگزراش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا) به نقل از پايگاه اطلاعرسانی«Emerald Insight» اين همايش به همت دانشكده اقتصاد و بازرگانی دانشگاهامارات متحده عربی و گروه انتشاراتی «امرالد» بريتانيا با حضور اساتيد،مديران، سياستگذاران و فعالان عرصه بازاريابی كشورهای مختلف جهان برگزارخواهد شد.
در اين همايش چهار روزه موضوعاتی مانند بازاريابی اسلامی،علائم تجاری اسلامی، مصرفكنندگان مسلمان، تبليغات محصولات اسلامی، اخلاقدر بازرگانی اسلامی، بازار حلال، بازاريابی محصولات مالی اسلامی، بازارالكترونيكی اسلامی، صنعت مد و لباس اسلامی، صنايع بهداشتی و دارويیاسلامی، قوانين اسلامی و فعاليتهای بازاريابی و خريد و فروش در بازارهایاسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. حسابداری و اقتصاد اسلامی، اسلام وبازرگانی، مديريت اسلامی و اقدامات مديريتی و اقتصاد اسلامی نيز ديگرموضوعاتی هستند كه در اين همايش از سوی شركتكنندگان بررسی خواهند شد.