نخستينبانكاسلامی در مالديو به همت مؤسسه بانكداری اسلامی اين كشور و با همكاریمؤسسهبانكداری اسلامی مالزی(IBFIM) در مالديو تأسيس میشود.
بهگزارشخبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا) به نقل از خبرگزاری مالزی(Bernama)،مسئولان مؤسسه بانكداری اسلامی مالديو و مؤسسه بانكداری اسلامیمالزی ضمن حضور در اجلاس جهانی اقتصاد اسلامی در مالزی برای تأسيس اولينبانكاسلامی در مالديو سند همكاری امضا كردند. به موجب اين سند، طرفينمتعهدمیشوند در چهارچوب قانون بانكداری مالديو و در جهت توسعه اقتصاداسلامیاين كشور با يكديگر همكاری كنند و محيطی مناسب را برای تحققبانكداریاسلامی فراهم آورند.
«خالد البودی»، رئيس مؤسسه بانكداریاسلامیمالديو، در اين رابطه اعلام كرد: پيشبينی میشود بانك اسلامیمالديو باارائه خدمات و محصولات خود تا سه سال آينده، 25 درصد از سهمبازار مالیاين كشور را از آن خود كند. بانك اسلامی مالديو در اوايل سال2011 كار خودرا آغاز میكند و در اوايل سال 2012 ميلادی، اولين شعبه خودرا در اينكشور افتتاح خواهد كرد. با توجه به مسلمان بودن جمعيت 330 هزارنفری كشورمالديو پيشبينی میشود كه بانكداری اسلامی و خدمات مالی منطبقبا شريعتاسلامی مورد استقبال قرار گيرد و اين صنعت در كشور مالديو توسعهيابد.