روزآشنايی با اقتصاد اسلامی با عنوان «روز درهای گشوده بخش اقتصاد اسلامی» بههمت مؤسسه مطالعات و پژوهشهای علوم اسلامی فرانسه(IFESI)، در شهر «بوآسیسن لژر» اين كشور برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری قرآنیايران(ايكنا) به نقل از ifesi، علاقهمندان به آشنايی با قوانين اقتصادیاسلام و دستورهای شرعی اين دين برای انجام داد و ستد، از ساعت 10 صبحامروز، به وقت محلی، در مؤسسه مطالعات و پژوهشهای علوم اسلامی فرانسهحضور میيابند و با دانشجويان و اساتيد بخش اقتصاد اسلامی گفتوگو میكنند.
برنامهمعرفی نظام مالی ـ اسلامی و بازديد علاقهمندان از بخشهای مهم مؤسسهمطالعات و پژوهشهای اسلامی تا ساعت 17 به وقت محلی ادامه خواهد داشت.مؤسسه مطالعات و پژوهشهای علوم اسلامی فرانسه در سال 2001 افتتاح شد؛ هدفاين مؤسسه آموزشی، معرفی اسلام به فرانسهزبانهايی است كه قصد دارندبهطور تخصصی با اسلام و تعاليم دينی آشنا شوند.
اين مؤسسه از بخشهايیچون بخش مطالعات اسلامی، اقتصاد اسلامی، آموزش علوم اسلامی از راه دور،بخش آموزش عربی، بخش قرآن كريم و بخش عربی برای كودكان تشكيل شده است.