فاینشنال تایمز آلمان/ سیلکه مِرتینز /
ایران در جهان/
سخنگویسیاسی امنیتی سبزها بویژه به این دلیل «بی مبالاتی» می داند که به اینمیزان سلاح به کشورهای خلیج فارس فروخته شود: «ما کشورهایی را مسلح میکنیم که نمی دانیم دوستانمان می مانند یا نه. اگر بد اقبال باشیم این سلاحها را در میان مدت در دست شورشیان در افغانستان می بینیم.»
تئودور کار از یک از مؤسسۀ تحلیل امور نظامی خاورمیانه و خلیج در دوبی میگوید: «کارشناسان برآنند که هواپیماهای جنگندۀ امارات متحدۀ عربی ظرف ششساعت قادرند نیروی هوایی ایران را از کار بیندازند.(!!!!)» این کارشناسامنیتی توان نظامی امارات را با ۱۸۴ جنگنده و ۴۷۱ تانک قوی ترین در منطقۀخلیج فارس می داند: «ایران همیشه فقط به تعداد نفرات فکر می کند.» با اینوجود کشورهای خلیج فارس به تازگی از ترسِ ایران به افزایش شدید توانتسلیحاتی خود پرداخته اند: بنابر محاسبۀ فاینشنال تایمز این کشورهاهواپیماهای جنگنده و سامانه های دفاع موشکی به ارزش ۱۲۲ میلیارد دلار بهآمریکا سفارش داده اند .


– رونق بسیار زیاد برای صنایعتسلیحاتی آمریکا. ایریس وُورم از مؤسسۀ تحقیقات صلح و بحران در ایالتهِسِن می گوید: «اما عربستان سعودی فقط به دلایل سیاسی امنیتی سلاح نمیخرد بلکه دنبال کسب وجهه هم هست. داشتن سلاح برای خانوادۀ سلطنتی مهم است»به باور وی حکومت سعودی برای خرید اسلحه احتیاج ندارد که دچار تهدید شدهباشد:«از دید آنها نباید این برداشت ایجاد شود که ایران بر عربستان سعودیبرتری یافته است.» با توجه به زرادخانه ای از جدیدترین سلاح ها وهواپیماهای جنگنده تردیدی وجود ندارد که وضعیت کشورهای خلیج فارس بهتراست. اما سؤال این است آیا اینها قادرند این سلاح های گران قیمت را بکارهم بگیرند یا نه. وُورم می گوید: «گفته می شود تعداد جنگنده های اف-۱۵عربستان سعودی بیش از خلبان هاست. بعلاوه هواپیماها کمتر تعمیر و نگهداریمی شوند. خلی راحت نو می خرند.» در کمال تعجب عربستان در بحران با شیعیانحوثی در مرز یمن زمان زیادی احتیاج داشت که به برتری دست پیدا کند.عربستان نیز مانند امارات و قطر و بحرین و کویت تعداد زیادی مستشار وتکنسین و خلبان خارجی استخدام کرده که ارتش این کشور به آنها وابسته است.تهران بارها گفته دست آمریکا از آستین کشورهای خلیج فارس بیرون آمده است.از ریاض گرفته تا دوبی همه نگرانند برای این کار مجازات بشوند. والتر پُوشاز مؤسسۀ علم و سیاست در برلین می گوید: «ایران می خواهد قدرت اول خلیجفارس باشد. معلوم است که کشورهای عربی از این خواسته چندان خشنود نیستند.»به گفتۀ وی توان تسلیحاتی ایران با وجود همۀ رزمایش ها و موشک های تازهساخته شده در سنجش با توان نظامی کشورهای عرب خلیج فارس به نسبت ناچیزاست. پیتر ویزمن کارشناس تسلیحاتی مؤسسه تحقیقات صلح استکهلم نیز تواننیروی نظامی ایران را آشکارا کمتر می داند: «ایران در آنچه به سلاح هایمتعارف مربوط می شود تهدیدی نیست. این کشور از نظر توان تسلیحاتی در سطحهمسایگان نیست.» به گفتۀ وی نقطۀ قوت ایران نفرات زیادتر است. به گفتۀ اینکارشناس از این گذشته نفوذ ایران بر گروه ها شیعی در منطقه خطرناک است، ازجمله حوثی ها. ویزمن می گوید «ایران ممکن است تنگۀ هرمز و بدین ترتیب راهآبی عبور نفت را ببندد: و دست آخر هم سلاح اتمی.» کشورهای حاشیۀ خلیج فارساز هیچ چیز به اندازۀ سلاح اتمی ایران نگران نیستند. این کشورها می خواهندبه همراه غرب هر آنچه را می توانند انجام دهند تا جلوی این کار را بگیرند.البته با سلاح به این منظور نمی رسند: ایران از نظر سلاح های متعارف دستپایین را دارد و به گفتۀ ویزمن «سلاح های بسیار مدرن کشورهای عرب خلیجفارس در برابر تهدید هسته ای کارآیی ندارند.» امید نوری پور نمایندۀ مجلسآلمان و سخنگوی سیاسی امنیتی سبزها بویژه به این دلیل «بی مبالاتی» میداند که به این میزان سلاح به کشورهای خلیج فارس فروخته شود: «ما کشورهاییرا مسلح می کنیم که نمی دانیم دوستانمان می مانند یا نه. اگر بد اقبالباشیم این سلاح ها را در میان مدت در دست شورشیان در افغانستان می بینیم.»کارشناس خاورمیانه وُورم می گوید ممکن است حتی بدتر هم شود: «عربستانسعودی در تأمین هزینه های مالی برنامۀ اتمی پاکستان شرکت داشته است: شایعهشده که اگر ایران به سلاح هسته ای دست یابد عربستان هر کاری را انجام میدهد تا از پاکستان بمب اتمی بگیرد.»