كوثري در گفتوگو با فارس اعلام كرد:
بررسي "قطع رابطه با انگليس " در كميسيون امنيت ملي مجلس
خبرگزاريفارس: نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت كه طرح الزامدولت به قطع رابطه كامل سياسي با انگليس منتفي نشده و در دستور كار اينكميسيون قرار دارد.


اسماعيلكوثري نماينده تهران و نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس درخصوص طرح الزام دولت به قطع رابطه كامل سياسي با دولت انگليس با خبرنگارپارلماني خبرگزاري فارس گفتوگو ميكرد، اظهار داشت: اين طرح در نوبتبررسي كميسيون قرار دارد و منتفي نشده است.

در پي افشاي دخالتانگليس در امور داخلي ايران به ويژه پس از انتخابات رياست جمهوري دهم، 35تن از نمايندگان ملت با ارائه طرحي خواستار قطع رابطه تهران با لندن وتعطيلي سفارت انگليس در ايران شدند كه اين طرح با قيد يك فوريت تقديم هيئترئيسه مجلس شد.

بررسي اين طرح با تذكر يك عضو كميسيون امنيت مليدر صحن علني متوقف شد، به اين شكل كه به دستور علي لاريجاني رئيس مجلس طرحمذكور براي بررسي بيشتر به كميسيون امنيت ملي واگذار شد. بنابراين كميسيونامنيت ملي و سياست خارجي مسئول تصميمگيري درباره اين طرح شد.

منوچهرمتكي وزير خارجه با حضور در مجمع روحانيون مجلس در خصوص قطع رابطه باانگليس كه خواسته تعدادي از نمايندگان بود، تأكيد كرد براي تصميمگيري دراين خصوص بايد دقت بيشتري شود.

طرح مذكور در جلسهاي در كميسيونامنيت ملي و سياست خارجي مجلس مورد بررسي قرار گرفت كه در اين جلسه اعضايكميسيون نظر مثبت خود را نسبت به اين طرح اعلام كردند.

"سايمونگس" سفير انگليس در تهران پس از مطرح شدن بررسي "طرح قطع رابطه با انگليس "در قوه مقننه كشورمان، در اقدامي شتابزده طي نامهاي به علاءالدينبروجردي رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس ادعا كرد كه كاهش روابط ايران بادولت انگليس اسفبار خواهد بود.

بر پايه اين گزارش، علاءالدينبروجردي رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز در پاسخ به نامه"سايمونگس "، اعلام كرد كه "اكثر نمايندگان ملت بزرگ ايران بر لزوم كاهشسطح روابط د وكشور و حتي قطع رابطه تأكيد دارند. "

در همين حال،يكي از اعضاي ستاد آزادسازي باغ قلهك نيز در گفتوگو با خبرنگار سياسيفارس اظهار داشت: به تازگي علاالدين بروجردي رئيس كميسيون امنيت ملي وسياست خارجي مجلس شوراي اسلامي از تمايل خود براي ارائه طرح دوباره موضوعبازپسگيري باغ قلهك خبر داد.