روياي استشمام بو از تصاوير تلويزيوني تحقق يافت
خبرگزاري فارس:دانشمندان ژاپني از ابداع فناوري جديدي خبر دادند كه بينندگان تلويزيون راقادر مي سازد بوي هرانچه در تصاوير مشاهده مي كنند ، حس كنند.


بهگزارش گروه "فضاي مجازي " خبرگزاري فارس به نقل از واحد مركزي خبر ،دهههاست كه مخترعان كشورهاي مختلف مي كوشند فناوري ابداع كنند كه قابليتاستشمام بو و رايحه هر چيز ، همزمان با مشاهده تصاوير انها از قابتلويزيون يا پرده سينما محقق شود ولي تاكنون هيچكس نتوانسته تكنيكي كامل وتمام عيار براي اين فناوري معرفي كند .

ولي هم اكنون پژوهشگران دانشگاه كي يو در شهر توكيو مي گويند به چنين فناوري نوين دست پيدا كرده اند .

بهگزارش خبرگزاري يونايتدپرس ، پژوهشگران دراين شيوه از چاپگرهاي معموليرايانه هاي خانگي استفاده و جوهر ان را با مايعات با بوهاي مختلف عوضكردند سپس موفق شدند همزمان با نمايش تصاوير مختلف بر روي صفحه نمايشگر ؛رايحه ان را در فضا پخش كنند.

پژوهشگران ژاپني مي گويند هنوزبراي تكميل اين پروژه و ابداع تكنيك كامل مورد استفاده در تلويزيون كارهايزيادي بايد صورت گيرد ولي روزي فرا خواهد رسيد تا هر بويي كه بازيگران دربرنامه هاي تلويزيوني استشمام مي كنند ، تماشاگران هم همزمان حس خواهندكرد .