محبوبيت از جمله صفاتي است كه معمولا اكثرانسانها آرزويش را دارند. بعضيها ذاتا خصوصياتي دارند كه از آنها آدميمحبوب و دوست داشتني ميسازد ولي ميتوان با رعايت نكاتي خاص هم به فرديمحبوب تبديل شد.

- شنونده خوبي هستند. خيليها هنگام دلتنگي يا بروز مشكل دوست دارند با آنها درد دل كنند و مسائل خود را با آنها در ميان بگذارند.

- هميشه سعي ميكنند طرف حق را بگيرند.

- به اطرافيان انرژي مثبت منتقل ميكنند؛ كمتر از نااميدي حرف ميزنند و نسبت به همه چيز ديدي مثبت و پر انرژي دارند.

- در حد امكان سخاوتمند و بخشندهاند و اين كار آنها را راضي و شاد ميكند.

- دروغ نميگويند. دروغگو هيچگاه محبوب نميتواند باشد.

- نامرتب و ژوليده نيستند. برعكس، آراسته و تميزند.

- گرهگشا و دست به خيرند.

- غرور بيجا ندارند؛ فروتنند و در سلام كردن پيشي ميگيرند.

- بخيل و حسود نيستند. آنها به حدي دوست داشتنياند كه كمبودي در خود حس نميكنند كه به خاطرش حسد بورزند.

- كمتر عصباني ميشوند و داراي منطقي قوي و استوارند.

- رازدارند و به راحتي ميشود به آنها اعتماد كرد.

- كمتر اخمو هستند و برعكس وقتي با آنها رو به رو ميشوي معمولا تبسمي دوسداشتني بر لب دارند.

- قوي و استوار و با اعتماد به نفسند و ايماني راسخ و نفوذناپذير دارند.