شركت تكنولوژيهاي فضايي اوربيتال روسيه از ساخت و افتتاح اولين هتل در فضا تا اواخر سال 2015 و اوايل 2016 خبر داد.
بهگزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري هند؛ سرگي كاتسنكورئيس شركت اوربيتال اعلام كرده است كه اين هتل با هزينه صدها ميليوندلاري سرمايه گذاران روسي و آمريكايي ساخته مي شود.
بهگفته وي بزرگي اين هتل 20 متر مكعب بوده و داراي چهار كابين است و گنجايشهفت مسافر را خواهد داشت و توريستهاي پول دار فضا با فضاپيماي سايوز بهاين هتل فرستاده خواهند شد.
به گفته كاستنكو فضاي داخلي اين هتل فضايي بسيار متمايز از ايستگاه فضايي بين المللي خواهد بود.
متخصصان و كاوشگران كه تمايل زيادي به اجراي برنامههاي تحقيقاتي فضايي دارند، انتظار ميرود جزء نخستين مسافران اين هتل باشند.


آژانس فضايي فدرال روسيه نيز تنها سازماني است كه افراد را براي اين مسافرت فضايي معرفي و انتخاب ميكند.
تاكنون تنها چند ميليونر طي سفرفضايي از نخستين گردشگران فضا بودهاند وليدر صورت تكميل بازارا گردشگري فضايي اين روند براي بسياري از افراد ممكنخواهد بود.
اينهتل فضايي كاملاً متمايز از ايستگاه فضايي بين المللي ISS بوده ونيازهايي غير از تحقيقات و خواستههاي دولتها را برطرف ميكند. اين هتلنه تنها شباهتي به ايستگاه فضايي بينالمللي ندارد، بلكه در فضايي آرامامكان تماشاي كره زمين از فضا براي گردشگران وجود دارد.
گفتني است: كمپانيهاي بزرگ فضايي نيز در ساخت اين پروژه همكاري دارند.