رشد 12درصدي تجارت ايران با 1+5 به 9.3 ميليارد دلار عليرغم تحريمها
خبرگزاريفارس: حجم مبادلات تجاري ايران با كشورهاي 1+5 شامل آمريكا، انگليس،فرانسه، آلمان، چين و روسيه عليرغم تشديد تحريمها با رشد 12 درصدي از8.3 ميليارد دلار در شش ماهه سال گذشته به 9.3 ميليارد دلار در سال جاريافزايش يافته است.


بهگزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، نگاهي به مبادلات تجاري ايران باكشورهاي 1+5 شامل آمريكا، انگليس، فرانسه، آلمان، چين و روسيه در شش ماههاول سال جاري و مقايسه آن با مدت مشابه سال گذشته نشان مي دهد، حجممبادلات ايران با اين كشورها عليرغم تبليغات گسترده رسانه هاي غربي مبنيبر تشديد تحريم اين كشورها عليه ايران نه تنها كاهش نيافته بلكه رشد حدود12 درصدي داشته است.
بر اساس اين گزارش، در حالي مبادلات تجاري ايرانبا اين شش كشور در شش ماهه سال گذشته 8 ميليارد و 322 ميليون دلار بودهاست كه اين رقم با رشد 12.2 درصدي به 9 ميليارد و 337 ميليون دلار در مدتمشابه امسال افزايش يافته است.
به گزارش فارس، طي شش ماهه اول امسالدر حوزه صادرات ايران به اين شش كشور شاهد رشد وزني صادرات به سه كشورچين، آمريكا و آلمان و كاهش وزني صادرات به فرانسه، انگليس و روسيه بوديم.اين در حالي است كه ارزش صادرات ايران به 5 كشور افزايش داشته و تنها بهروسيه كم شده است.
در بخش واردات نيز از لحاظ وزني از كشورهاي روسيه،آمريكا، انگليس و آلمان كمتر وارد كرديم و حجم واردات ايران از چين وفرانسه بيشتر شده است. ارزش واردات ايران نيز از كشورهاي چين و فرانسهافزايش داشته است.
بر اساس اين گزارش، در شش ماه اول سال جاري وارداتايران از چين با رشد 34.39 درصدي به 2.53 ميليارد دلار و صادرات ايران بهچين با رشد 66.76 درصدي به 2.22 ميليارد دلار افزايش يافت.
در همينمدت واردات ايران از آلمان با كاهش 6.58 درصدي به 2.2 ميليارد دلار وليصادرات ايران به آلمان نيز با رشد 5.77 درصدي به 124 ميليون دلار رسيد.
بهگزارش فارس، مبادلات تجاري ايران با فرانسه نيز در اين مدت با رشد مواجهبوده است به طوري كه با رشد 3.99 درصدي 883 ميليون دلار واردات از اينكشور داشته ايم و با افزايش 1.31 درصدي 24 ميليون دلار به اين كشور صادركرديم.
روسيه تنها كشوري است كه از همه طرف ضرر كرده است، هم صادراتايران به اين كشور كم شده و هم واردات ايران از اين كشور نزولي بوده استبه طوري كه واردات ايران از روسيه با كاهش 10.24 درصدي به 558 ميليون دلارو صادرات ايران نيز با كاهش 32 درصدي به 89 ميليون دلار رسيد.
براساس اين گزارش، عليرغم اينكه صادرات ايران به انگليس در اين مدت با رشد53.42 درصدي به 25.5 ميليون دلار رسيد، واردات ايران از اين كشور با افت37 درصد به 522 ميليون دلار كاهش يافت. همچنين واردات ايران از آمريكا نيزبا 36 درصد كاهش به 73 ميليون دلار و صادرات ايران به آمريكا با رشد 108درصدي به 77 ميليون دلار رسيد.