[JUSTIFY]در جدیدترین اقدام عاجزانه برخی کشورهای اروپایی،مقامات فرودگاه هیترو لندن تصمیم گرفته اند به هواپیماهای شرکت هواپیماییایران ایر بنزین تحویل ندهند تا این هواپیماها مجبور باشند برای سوختگیریدر یک مکان دیگر توقف کنند که نتیجه عملی این تغییر مسیر پرواز، سه ساعتتأخیر در رسیدن به مقصد است.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]به گزارشرجانیوز، این اقدام که مستند به دلیل واهی قطعنامه تحریم کنگره امریکا واتحادیه اروپا اعمال میشود، صرفا به منظور وارد کردن فشار روحی و روانیبه هموطنان ایرانی است و بر این اساس، هواپیماهای ایرانی در فرودگاه وین ویا فرودگاه دیگری در مسیر ضمن توقف سه ساعته و سوخت گیری مجدد به پروازادامه می دهند که در نتیجه آن، مسیر شش ساعته لندن- تهران را به مسیر بیشاز 9 ساعته تبدیل خواهد کرد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]این اقداممقامات فرودگاه بین المللی هیترو لندن که به بهانه منع فروش بنزین وفرآورده های نفتی به ایران انجام میشود، میتواند بیش از اینکه به شرکتایرانایر ضربه بزند، برای شرکت خطوط هوایی بی-ام-ای مشکلاتی ایجاد خواهدکرد چرا که ایران ایر دارای سه پرواز به مقصد لندن است و بی-ام-ای دارایهفت پرواز در هفته به مقصد تهران است.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]ایندر حالی است که تاکنون آیین نامه قعطنامه جدید اتحادیه اروپایی به گمرکاتو سایر مراجع کشورهای عضو این اتحادیه ابلاغ نشده است و مشخص نیست به چهدلیل این شرایط در فرودگاه لندن ایجاد شده است که هیچکدام از شرکتهایفروشنده بنزین هواپیما حاضر به فروش بنزین به هواپیماهای ایرانی درفرودگاه هیترو لندن نیستند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]در عین حال بهنظر میرسد مقامات هواپیمایی ایران باید در دفاع از حقوق قانونی و مسلمخود جدیت بیشتری نشان دهند، چرا که تحویل ندادن سوخت با مقررات و قوانین"ایکائو" مطابقت ندارد و طبق مفاد اساسنامه ایکائو در هیچ شرایطی، یک کشورنمی تواند مانع سوختگیری برای پرواز هواپیماها شود.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]هواپیماهایایران ایر باید بتوانند در فرودگاههای محل فرود خود سوخت گیری کنند و درمقابل دلالان و واسطه هایی بایستد که برای افزایش قیمت و به جیب زدنسودهای هنگفت، اقدام به سرگردانی مسافران کردهاند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]ایندرحالی است که هواپیماهای بی-ام-ای سرویس هواپیمایی انگلستان بهراحتی درهفته هفت پرواز به ایران دارد و در فرودگاه ایران سوخت گیری می کند و بایددر این زمینه مقابله به مثل شود.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]این شیوهبرخورد با مسافرین ایرانی که نشاندهنده ضعف طرفهای اروپایی و بهمنظورناراضی تراشی در ایران است بر خلاف ادعاهای مکرر مقامات این کشورها مبنیبر این است که هدف از تحریمها مردم ایران نیستند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]رجانیوز[/JUSTIFY]