بهگزارش شیعه آنلاین به نقل از جهان، برخی از کافه های تهران که پاتوق عدهایی ازهنرمندان نیز محسوب می شوند در برخی موارد و برای مشتری های خاص خودبه سرو کردن انواع مشروبات الکلی و آبجو می پردازند.
کافه های تهرانیکی از محیط هایی است که بر عملکرد آنها نظارت دقیقی صورت نمی گیرد و بعضاهمین محیط ها، فضایی ایجاد می کنند تا فحشا و بی بند و باری درمیان افرادیکه به این مکان ها رفت و آمد دارند افزایش یابد.
بر پایه این گزارشبرخی از این کافه ها که محل تردد هنرمندان و هواداران آنها نیز هست دربرخی از ساعات روز به درخواست مشتریان خاص خود آبجو و مشروبات الکلی بهصورت پنهانی سرو می کنند. همچنین برخی از این کافه ها به محلی تبدیل شدهاست که در آن جشن های تولد و میهمانی های مختلطی بدون رعایت موازین اخلاقیو اسلامی برگزار می شود.
شایان ذکر است در برخی ازکافه های تهران کهداخل پاساژها و دور از دید عموم قرار دارند، خانم هایی بدون حجاب می شوندو سیگار می کشند. در یکی از این کافه ها که در شمال شهر تهران قرار دارد،خانم ها بدون حجاب به اجرای موسیقی و خوانندگی می پردازند و مورد تشویقسایرین قرار می گیرند.