با اشاره به ناكارآمدي تحريمها؛
الجزيره از خودكفايي 90درصدي ايران در بخش كشاورزي خبر داد
خبرگزاريفارس: شبكه الجزيره در گزارشي با اشاره به خودكفايي اقتصاد ايران در بخشصنعت و كشاورزي تاكيد كرد كه ايران در بخش كشاورزي داراي خودكفايي 90درصدي است.


بهگزارش مانيتورينگ فارس، شبكه الجزيره در ادامه ويژه برنامه بررسي ابعادتحريمهاي غرب و آمريكا عليه ايران در بخش سرمايه گذاري پرداخت.
اينشبكه با اشاره به اينكه غربيها در امتداد تلاشها براي تحريم عليه ايراندر نظر دارند تا از سرمايه گذاري شركتهاي خارجي در ايران ممانعت كنند،تصريح كرد: قبل از بررسي تلاشهاي غرب بايد واقعيت اقتصاد ايران رادريافت.
الجزيره ابراز داشت: اقتصاد ايران علي رغم اينكه در ظاهر بهنظر وابسته به بخش نفت است ولي در واقعيت اقتصاد ايران اقتصادي متوازناست.
مجري اين برنامه با بيان اينكه حجم توليدات اقتصادي ايران عدديبالغ بر 380 ميليارد دلار است، افزود: نفت 15 درصد، صنعت 4درصد، تجارت 14درصد، كشاورزي 14 درصد و بخش خدمات 27درصد از كل اقتصاد ايران را تشكيلميدهند.
الجزيره با تاكيد بر خودكفايي ايران درزمينه صنعت و كشاورزياعلام كرد كه ايران در تلاش است در جايگاه بالايي در زمينه صنايع به ويژهتوليد خودرو دست پيدا كند.
اين شبكه با اشاره به اينكه ايران در سالگذشته 1.5 ميليون خودرو توليد كرد، تاكيد كرد كه ايران علاوه بر صنعت دربخش كشاورزي نيز خودكفاست.
الجزيره تاكيد كرد كه ايران امروز در بخش كشاورزي تا 90درصد به خودكفايي رسيده است.
اينشبكه با بيان اينكه حجم سرمايه گذاري در سال 2009 در ايران نسبت به سال2008 افزايش داشته اعلام كرد كه حجم سرمايه گذاري در ايران از 0.8 ميليارددر سال گذشته به 3.5 ميليارد دلار در سال جاري رسيده است.
مجريالجزيره با اشاره به اينكه عرصه سرمايه گذاري خارجي يكي از عرصههايي بودهاست كه با كاهش سرمايه گذاري اثرات تحريمهاي غرب هويدا شده است، اعلامكرد كه 34درصد سرمايهگذاريها در اقتصاد ايران توسط كشورهاي آسيايي، 32درصد توسط كشورهاي اروپايي و 23درصد توسط كشورهاي قاره سياه و تنها 3درصداز سرمايه گذاري خارجي ايران از قاره آمريكا است.
شبكه الجزيره ازابتداي اين هفته برنامهاي با عنوان "اقتصاد ايران تحت العقوبات[ اقتصادايران زير تحريمها " را روي آنتن خود قرار داده است كه با پخش گزارش هايخبري و برگزاري گفتوگوهاي تلويزيوني با كارشناسان اقتصادي به بررسي وكنكاش درباره ابعاد تحريمهاي غرب و آمريكا عليه ايران ميپردازد.