بهگزارش «شیعه نیوز» به نقل از تابناك؛ این نسخه از تورات به زبان عبری استو كارشناسان آن را اصیل ترین نسخه در جهان می دانند زیرا تحریف های توراتكنونی را ندارد این نسخه تورات به قرن دوم میلادی بازمی گردد و خاخام هایبزرگ یهود اصالت آن را تائید كرده اند در این تورات ایاتی دیده می شود كهنام «محمد» را به عنوان منجی آخرالزمان نام برده است.
همچنین در اینتورات نامی از كشتی گرفتن خداوند و شیطان پس از رانده شده از بهشت،پذیرفته شدن یهودا به عنوان فرزندخوانده خدا و دیگر تحریف های نسخه هایكنونی تورات دیده نمی شود، سانسور یك هفته ای این خبر از سوی منابعصهیونیستی هدف دار است زیرا این تورات به زبان عبری یهودی نوشته شده و میتوانست حقانیتی بر حضور نامشروع صهیونیست ها در فلسطین تلقی شود و از سویدیگر از خرافات تورات تحریف شده كنونی در آن موجود نیست و صهیونیست ها قصدانتشار تحریف شده آن را داشتند.