بهگزارش شیعه آنلاین، معاون سازمان فضایی از اتمام فاز مطالعاتی ماهوارهمشترک کشورهای اسلامی با نام "بشارت" خبر داد و گفت: نوع و ماموریتماهواره بشارت مشخص شده اما هنوز سرمایه گذاری برای اجرای آن انجام نشده ومذاکره میان ایران و کشورهای اسلامی در حال انجام است.
«محمد مردانی»در گفتگو با مهر در مورد آخرین وضعیت ماهواره "بشارت" که قرار است باهمکاری مشترک کشورهای اسلامی به فضا پرتاب شود گفت: این ماهواره از حدودچند سال قبل تعریف شده است که مطالعات اولیه آن انجام و به اتمام رسیدهاما هنوز هم در فازهای مقدماتی قرار دارد.
وی با بیان اینکه طراحی وساخت ماهواره اجرایی نشده اما نوع و ماموریت آن مشخص است اضافه کرد: باتوجه به اتمام فاز مطالعاتی این پروژه، ماهواره بشارت آماده ساخت است اماهنوز سرمایه گذاری برای اجرای آن انجام نشده و این مقوله از جمله مباحث درحال مذاکره میان ایران و کشورهای اسلامی است.
معاون فناوری فضاییسازمان فضایی ایران در پاسخ به این سئوال که آیا هسته اصلی پرتاب ماهوارهبشارت ایران خواهد بود گفت: هنوز تصمیم قطعی برای روش اجرایی این پروژهگرفته نشده و زمان پرتاب آن نیز مشخص نیست.
وی در ادامه گفت: اسامیکشورهای اسلامی که برای عملیاتی کردن این ماهواره مشارکت خواهند داشت پساز تعیین روشهای اجرایی و تصمیم قطعی برای پرتاب آن اعلام می شود.
سالانه حداقل یک ماهواره به فضا می فرستیم
معاونسازمان فضایی ایران در مورد برنامه های ایران برای فعالیتهای فضایی باتاکید بر اینکه منحنی پرتاب ماهواره از سوی ایران رو به افزایش است به مهرگفت: یک برنامه پیوسته 12 ساله برای این مهم پیش بینی کردیم که در سالهایآینده هر سال پرتاب ماهواره در ارتفاعات مختلف و با ماموریت های مختلفداشته باشیم. وی با اظهار امیدواری از اینکه امسال نیز تا پایان سال طبقوعده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ماهواره ای به فضا پرتاب شود گفت:منحنی پرتاب ماهواره طوری است که در سالهای آتی رو به افزایش خواهد بودچرا که ظرفیت و دانش آن در کشور در حال شکل گیری است به همین دلیل تنوعمحصولات و تعداد آن افزایش پیدا خواهد کرد.