كارگاه آموزش خوشنويسی اسلامی در دانشگاه دارالسلام برونئی برگزار شد.
بهگزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا) به نقل از پايگاه اطلاعرسانی«brudirect»، اين كارگاه آموزشی با هدف افزايش دانش و مهارت دانشجويان درزمينه خوشنويسی اسلامی، تبادل تجربيات در اين زمينه، درك مفهوم و ماهيتخوشنويسی اسلامی و شناخت تاريخچه اين هنر 1400 ساله برگزار شد. حدود 100دانشجو از دانشگاه دارالسلام، حوزه علميه «سریبگاوان» و مدارس برونئی دراين كارگاه آموزشی حضور داشتند. علاوه بر برگزاری كلاسهای مختلف درزمينه خوشنويسی اسلامی، نمايندگانی از مركز «تاريخ برونئی» و مركز «دعوتاسلامی» اين كشور با موضوع هنر خوشنويسی اسلامی سخنرانی كردند.
[JUSTIFY] [/JUSTIFY]