بزرگترین تار عنکبوت جهان، به طول دو اتوبوس ‬دانشمنداندانشگاه پورتو ریکوبرای نخستین بار توانستند هویت بافنده تار عنکبوت عظیمیکه در سال 2008 برروی رودخانهای در ماداگاسکار کشف شده بود را تعیین کنند.

بهگزارش مهر، این تار عنکبوت که از یکی از قدرتمندترین مواد بیولوژیکیجهانساخته شده است، محصول گونهای جدید از عنکبوتها به شمار میرود کهعنکبوتدرختی داروین نام دارد.

مطالعات جدید نشان میدهند عنکبوت درختیداروین قادر به ساختن عظیمترینتارهای عنکبوت در جهان است که هیچ عنکبوتدیگری توانایی ساخت آن را ندارد.این تارهای کشف شده که گاه طولی برابر دواتوبوس شهری دارند از جاذبههایتوریستی این منطقه نیز به شمار میروند.

امااین تارهای عظیم و سازندگان آنها تا کنون ناشناخته باقی مانده بودندتااینکه محققان دانشگاه پورتو ریکو آنها را دسته بندی کرده و قصد دارندگزارشمطالعات خود را در نشریه Arachnology منتشر کنند.

مطالعات نشانمیدهند این گونه جدید تنها عنکبوت در جهان است که ازتوانایی ساخت تارهایعظیم برخوردار است، در حالی که گونههای دیگر شایدتنها قادر به ساختکرههای مرکزی-ساختارهای مارپیچی بزرگی در مرکز تارهایعنکبوت-بزرگتریباشند اما این نوع از شبکههای تار عنکبوت بزرگ ویژهعنکوبتهای درختیداروین است.

با وجود بزرگی و استحکام بالای این تارها که دو حاشیهرودخانه را مانندپلی به هم متصل میکنند، عنکبوت درختی داروین از این اینابزار تنها برایشکار جانداران کوچک، حشراتی مانند سنجاقکها و دیگر حشراتمشابه استفادهمیکند، در حالی که دانشمندان انتظار داشتند شکار شدنپرندگان یا حداقلخفاشها را در چنین توری طبیعی بزرگی شاهد باشند.


بافندگاناین شبکههای طبیعی معمولا عنکبوتهای ماده هستند. عنکبوتهای نر وجوان نیزبافت تار عنکبوت را به عهده دارند اما پس از ورود به سن بزرگسالیاین رفتاررا ترک کرده و تمامی انرژی خود را به جفت یابی اختصاص میدهند.اینعنکبوتها از ظاهری برخوردارند که به راحتی میتوانند خود را بر رویپوستدرختان استتار کنند.

تارهای این عنکبوت از دو نوع رشته خاص تشکیلشدهاند، تارهای کششی برایاتصال دادن و حفظ شبکه تار عنکبوت به درخت، وتارهای چسبنده که برای شکارقربانیان استفاده میشوند.

بر اساسگزارش نشنال جئوگرافیک، زمانی که حشرهای در تار گیر میکند، براینجات خودتقلا کرده و ارتعاشات ناشی از این تقلا عنکبوت را هشیار میکند.سپس عنکبوتقربانی خود را در پیلهای از تارها پیچیده و کنار میگذارد تادر زمانفراغت خود آن را بخورد.

:

کد:
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]