رويترز گزارش داد:
سرخوردگي غرب از ناكامي خود در محاصره مالي ايران
خبرگزاريفارس: رويترز طي گزارشي نوشت تركيه و ديگر متحدان آمريكا به بانكهايايراني اجازه فعاليت در خاك خود ميدهند و اين امر كشورهاي غربي را كهدنبال اعمال فشار مالي به ايران هستند سرخورده كرده است.


بهگزارش گروه اقتصاد بين الملل فارس خبرگزاري رويترز طي گزارشي از ادامهفعاليت بانك هاي ايران در تركيه و ديگر كشورها به رغم فشارهاي آمريكا خبرداد.
اين خبرگزاري غربي كه توجه زيادي به موضوع تحريم ها عليه ايراننشان مي دهد نوشت:«تركيه و ديگر متحدان آمريكا به بانك هاي ايراني اجازهفعاليت در خاك خود ميدهند و اين امر كشورهاي غربي را كه دنبال اعمال فشارمالي به ايران هستند سرخورده كرده است».
بر اساس اين گزارش اطلاعاتطبقه بندي شده و اظهارات ديپلمات ها و مقامات و ماموران اطلاعاتي غربينشان مي دهد تركيه و ديگر كشورها در برابر فشارهاي بين المللي براي تنگكردن حلقه مالي ايران مقاومت مي كنند.
در يك سند اطلاعاتي كه به دسترويترز رسيده است آمده است:«روابط رو به گسترش مالي و اقتصادي تركيه باايران دروازه اي را براي اين كشور به سمت نظام مالي اروپا مي گشايد».
اينسند افزوده است:«اين حقيقت كه تركيه به خودش اجازه مي دهد به عنوان كاناليبراي فعاليت هاي ايران از طريق بانك ها و لير خود ايفاي نقش كند به صندوقهاي ايراني اين امكان را مي دهد به اروپا دسترسي پيدا كنند.
در حالياين گزارش منتشر مي شود كه روز گذشته استوارت لوي معاون وزير دارائيآمريكا مدعي شده بود تحريم هاي يك جانبه آمريكا و اروپا عليه ايرانتاثيرگذار بوده است و براي اين كشور دردناك بوده است. ايران با تاكيد برادامه فعاليت هاي هسته اي خود تحريم ها را كم اهميت دانسته است.
رويترزدر گزارش خود افزوده است متقاعد كردن تركيه به ناديده گرفتن منافع اقتصاديخود و محدود كردن فعاليت هاي چندين بانك ايراني در اين كشور آسان نخواهدبود. آنكارا اگرچه اعلام كرده است تحريم هاي سازمان ملل عليه ايران رااجرا مي كند اما اجراي تحريم هاي يك جانبه عليه ايران را رد كرده است.
درحالي مراوات بانكي ايران با تركيه و ساير كشورها ادامه دارد كه وزارتدارائي آمريكا نام 17 بانك ايران را به اتهام مشاركت در فعاليت هاي هستهاي در فهرست سياه قرار داده و تهديد كرده است بانك هاي خارجي همكاري كنندهبا اين بانك ها را مورد مجازات قرار مي دهد.