شرکت Oracle ، سومین شرکت تولیدکننده نرمافزارجهان، از جدیدترین محصول خود به منظور یاری رساندن به شرکتهای ارائهکننده Cloud Computing (پردازش ابري) رونمایی نمود

بهگزارش ايتنا به نقل از شماران سيستم، لري اليسون مدیر ارشد این شرکت درکنفرانس سالانه تکنولوژی شرکت Oracle محصول Exalogic که ارتباط دهندهServer و Storage و تکنولوژی شبکه توسط نرمافزارهای Oracle میباشد را بهنمایش گذاشت.

این نرمافزار به شرکتها کمک خواهد نمود تا برنامههای کاربردی کسب و کار خود را به مرحله اجرا درآورند.

شرکتOracle هم اکنون بعنوان رقیب شرکتهای نرمافزاری اروپایی مانند SAP و IMBدر زمینه نرمافزارهای کسب و کار و بازارهای محصولات مرتبط با database(پایگاه دادهها) میباشد.

این شرکت همچنین پس از خرید میلیارددلاری شرکت Sun Microsystems در زمینه سختافزار نیز با عرضه کنندگانی چونHewlett-Packard به رقابت پرداخته است.

مدیر ارشد شرکت Oracle تلاشنموده است تا نظارت بر واژه Cloud(ابر) را در اختیار بگیرد و از Exalogicبعنوان «ابر در یک جعبه» یا Cloud in a box یاد نماید.

الیسون درسخنان خود مفهوم محاسبات ابری(Cloud Computing) را «به اشتراک گذاشتنمجموعهاي از منابع میان برنامههای کاربردی متفاوت در داخل شرکتها» بیاننمود.

در پایان آقای الیسون هدف خود را گسترش چشمگیر سهم Oracle در بازار سخت افزار و نبرد با رقیبایی چون IBM و دیگر شرکتها عنوان کرد.