ويژگي جديدي در بخش آزمايشي Gmail Labs عرضه شده كهبه كاربران سرويس ايميل گوگل امكان ميدهد چت ويديويي را در پنجرهبزرگتر و با كيفيتتري داشته باشند.
تنظيمات جديد كه "بهبودهاي چت ويديويي" نام دارد، علاوه بر اندازه پنجره چت ويديويي، وضوح آن را نيز تغيير ميدهد.
اينتغيير اندازه بين قديمي و جديد در پنجره شخصي كه كاربر با وي صحبت ميكند،قابل ملاحظه است؛ همچنين پيشنمايش دوربين اينترنتي كاربر نيز در انتهايگوشه سمت راست صفحه وجود دارد.
اين ويژگي چت ويديويي علاوه بر جيميلدر آي گوگل و اوركات نيز قابل استفاده است. به گفته مدير محصول ارشد گوگل،نسخه جديدتر فنآوري چت ويديويي ميتواند از اتصال اينترنتي كاربر برايارايه تصاويري با وضوح 640 در 480 بهره ببرد و با سرعتهايي كه از 256كيلوبيت بر ثانيه تا يك مگابيت بر ثانيه ميرسد، به خوبي كار ميكند.
براساس اين گزارش، گوگل بهدنبال دريافت نظرات كاربران بوده و وعده داده بهتدريج بهبودهاي بيشتري را براي چت ويديويي صورت دهد. استفاده از اينويژگي به مرورگر وب پيشرفتهاي نيازمند است كه قادر به اجراي افزونه چتصوتي تصويري گوگل باشد.