گروهی فعال ایمنی ترافیک در کانادا با نصب تصاویریسه بعدی بر روی خیابانهای نزدیک به مدارس قصد دارند با تغییر دادن نگرشراننده ها، رفتار آنها را درباره سرعت رانندگی و احتیاط بیشتر تغییر دهند.
اگردر هنگام رانندگی در خیابانی در نزدیکی یک مدرسه دختربچه ای را ببینید کهبه دنبال توپ خود جلوی خودروی شما پریده است، چه عکس العملی از خود نشانمی دهید؟
یک گروه ایمنی در کانادا امیدوارند راننده با دیدن چنین صحنهای از سرعت خود بکاهد و دوباره درباره میزان سرعت خودروی خود در محدودهمدارس فکر کند. اما منتقدان معتقددد چنین تصویری می تواند راننده ها راترسانده و منجر به بروز تصادف شود.
با این حال سالانه ۴۰۰ مرگ و میرناشی از تصادف با خودروها در بریتیش کلمبیای کانادا، خطر سرعت در رانندگیرا جدی تر از آن خواهد کرد که گروه Preventable از طرح کشیدن تصاویر سهبعدی در خیابانهای مشرف به مدارس برای جلب توجه و کاش سرعت راننده خودروهامنصرف کند.
این گروه تصاویر سه بعدی دختر بچه ای را که در حال دویدن بهدنبال یک توپ است را با همکاری شرکت ایمنی ترافیک BCAA فراهم آورده است.این تصویر از فاصله ۱۵ متری شکلی سه بعدی به خود می گیرد و این ویژگی تازمانی که خودرو به فاصله سه متری از تصویر برسد، پابرجا خواهد ماند اما ازفاصله سه متر به بعد راننده متوجه نقاشی بودن تصویر خواهد شد.
بر اساسگزارش سی ان ان، اکنون گروه Preventable (قابل پیشگیری) به منظور بررسیتاثیر این تصاویر بر روی راننده ها و دیدن عکس العمل آنها، تصاویر را تحتنظر گرفته اند. به گفته سخنگوی این شرکت برای تغییر دادن رفتار انسانهاباید نگرش آنها را نسبت به موضوعی تغییر داد و گاه برای تغییر دادن نگرشباید با افراد مقابله کرد.