[JUSTIFY]علامت استاندارد ایران را حتما دیدهاید.
اینآرم را استاد مرتضی ممیز طراحی کردهاست. علامت یک S بزرگ که داخل آنحروفی نقش بستهاست. S که حرف اول کلمه استاندارد است. اما حروف نقش بستهداخل آن چه معنایی دارد؟
«[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]»نام رسمی ارگانی است که وظیفه تهیه استانداردها را برای کالاهای گوناگونبر عهده دارد و این آرم استاندارد را برای کالاها صادر میکند. نامانگلیسی این سازمان به صورت Institute of Standard and IndustrialResearch of Iran است که اگر حروف اول این کلمات را کنار هم بگذاریم بهعبارت ISIRI میرسیم.
حروفی که داخل نشان استاندارد دیده میشود همین کلمه ISIRI است که با [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]نوشته شده. اما اگر به نشان استاندارد روی کالاها دقت کنید میبینید کهاین آرم اکثراً برعکس چاپ شده است. البته هنر استاد ممیز بوده که حروفISIRI را طوری نوشته که به صورت وارونه به شکل کلمه فارسی «ایران» درمیآید؛ اما به نظر میرسد هدف اصلی نوشته کلمه ISIRI بوده. چراکه با فرضاینکه «ایران» مد نظر بوده، حرف «ن» مقداری غیرعادی نوشته شده. من اینآرم را روی کالاها در هردوجهت دیدهام و این تفاوت برایم جالب بود. خودسایت استاندارد برای نمایش لوگویش از یک انیمیشن استفاده کرده که آرم آنمیچرخد و نمیتوان گفت کدام جهت درست است. فایلهایی که از سایت میتوانگرفت حاوی لوگویی است که به جای ISIRI ، «ایران» را دارد. خلاصه معلومنیست موسسه استاندارد که قرار است مقررات دقیقی برای تولید کالا وضع کند،چرا در مورد آرم خودش زیاد دقت به خرج ندادهاست![/JUSTIFY]
ایران یا ISIRI ؟
منبع :[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]