تحریک بخشهای خاصی از مغز در کنار بازداری قسمتهای دیگر، به عملکرد مغزکمک میکند و باعث میشود تواناییهای مغز با نسبت قابل توجهی بالا برود.شاید این روش برای کنترل مغز کودکان اوتیستیک مفید باشد

بهنوشخرمروز: مدتی پیش، محققین استرالیایی به این نتیجه رسیدند که تحریکقسمتهای خاصی از مغز، میتواند استعدادهایی را در افرادی شکوفا کند کهپیش از آن نشانی از این استعدادها بروز نداده بودند.

اما آیا تحریک این مناطق روی حافظه هم تاثیر میگذارد؟

براساس گزارشی که پاپساینس منتشر کرده، یکی از محققین مرکز ذهن دانشگاهسیدنی در مطالعه جدیدی به 36 داوطلب اسلایدهایی با شکلهایی متفاوت از نظرتعداد، رنگ و اندازه نشان داد و از آنها خواست که در بین 5 اسلایدی که بهآنها نشان داده میشد، اسلاید تکراری را پیدا کند. این یکی از روشهایمتداول سنجش حافظه است.

سپس به هر یک از افراد کلاهی داده شد که پراز الکترود بود. این الکترودها به مغز فرد با استفاده از روش جریانمستقیم، مقداری سیگنال الکتریکی خفیف میفرستادند، البته محل دریافتسیگنال در مغز افراد متفاوت بود.

نتایج مطالعه نشان داد افرادی کهبه واسطه الکترودها لوب قدامی گیجگاهی نیمکره راست مغزشان تحریک میشد وفعالیت همین قسمت در نیمکره چپ مغزشان بازداری میشد، تا 110 درصد بهبودیدر یادآوری اسلایدها داشتند.

به گفته محققین، لوب قدامی گیجگاهی درهر دو نیمکره برای حافظه اهمیت دارد. تفاوتشان در این است که لوب سمت چپبا زمینه سر و کار دارد و سمت راستی مسئولیت حافظه بصری را بر عهده دارد.بنابراین بازداری لوب قدامی گیجگاهی نیمکره چپ، با حذف اشتغال مغز بااطلاعات زمینهای، باعث شد که فرد خظاهای کمتر و در واقع در حافظه بصریعملکرد بهتری داشته باشد.

محققین معتقدند این مشکلی است که مبتلایان به اوتیسم هم دارند و این کلاه پر از الکترود میتواند برای آنها مفید باشد.