بررسیهای جامعه شناسان نشان می دهد سرنوشت بسیاریاز دختران فراری، اعتیاد، قاچاق و وارد شدن به باندهای ضد اخلاقی است.مراجع قضایی نیز از اعتیاد دختران فراری و فعالیت آنها در باندهای تولید وتوزیع مواد مخدر خبر می دهند.


بررسیهای جامعه شناسان نشان میدهد سرنوشت بسیاری از دختران فراری، اعتیاد، قاچاق و وارد شدن به باندهایضد اخلاقی است. از طرفی، مراجع قضایی از اعتیاد دختران فراری و فعالیتآنها در باندهای تولید و توزیع مواد مخدر خبر می دهند. این جدول به گوشهای از واقعیتهایی درباره دختران فراری و قاچاق آنها به خارج از کشور میپردازد. برخی از این آمار، توسط پرسشنامه هایی تهیه شده که دختران فراریبه صورت خود اظهاری به آن پاسخ داده اند.
کشورهای مقصد قاچاق دختران ایرانی جرایم اصلی بزهکاران دختر عوامل فرار از خانه دختران (خوداظهاری) عوامل نارضایتی بین دختران فراری (خوداظهاری)
پاکستان
شیخ نشینهای عرب
آمریکا و اروپا
فرار از خانه
حمل مواد مخدر
ارتکاب اعمال نامشروع
ناسازگاری با والدین 5/19%
اغفال توسط دیگران 16%
عدم امنیت در خانواده 15%
وضعیت اقتصادی بد 15%
ازدواجهای ناموفق و طلاق 12%
وضع طبقاتی و فرهنگی 51%
محل سکونت و مسکن 42%
وضعیت مالی خانواده 41%
وضعیت کلی زندگی 35%
وضع خوراک و پوشاک 30%

وضعیت ابتلای به مواد مخدر سن فرار از خانه راه های اغفال وتشویق به قاچاق قیمت اظهار شده در دادگاه لندن
اعتیاد کامل 35%
اعتیاد به تریاک 28%
اعتیادبه هروئین 25%
اعتیاد به حشیش 15%
مصرف همیشگی سیگار31%
دختران 14 تا 16 ساله: 71%
دختران 17 تا 20 ساله: 15%
بالاتراز 20 سال: 5%
کار مناسب و درآمد خوب
شرایط ازدواج مناسب
آدم ربایی
دوستی های دوران جوانی
برای شیوخ عرب: 150 هزار پوند (معادل 230 هزار تومان)
برای کارگران هندی و پاکستانی: 4 پوند (معادل 5 هزار تومان)