بر اساس مقاله ای که برای انتشار در نشریه BMC Evolutionary Biology پذیرفته شده است گونه ای از دوشیزه ماهی ها به نام "ماهی کشاورز تیره" مزارعی از جلبکهای سرخ دارند و ماهی و جلبک در این مزارع از حضور یکدیگر استفاده می کنند.
"هیروکیهاتا" از دانشگاه "ایمه" حین مطالعات خود مشاهده کرده است که این ماهیهااز قلمرو خاصی که جلبکهای سرخ در آنها روئیده اند در برابر ماهی هایمهاجمی مانند خارپوستان دریایی و دیگر ماهی ها محافظت و دفاع می کند. بهگفته "هاتا" این کشاورزان سخت کوش بر روی کشت جلبکهای خوردنی تر کار میکنند که حاصل آن کاشت گونه هایی خاص از جلبکها خواهد بود.
"هاتا"به همراه دیگر محققان با شگفتی شاهد این پدیده بوده اند که ماهی کشاورزجلبکهای ناخواسته را از میان مزرعه اش وجین کرده و به خارج از مزرعهانتقال داده است.
برای انجام این مطالعه دانشمندان 320 محدوده زندگی متعلق به 18 گونه دوشیزه ماهی را در صخره های مرجانی مورد بررسی قرار دادند.

"هاتا"می گوید این ماهی ها تنها قادر به خوردن نوعی خاص از جلبکها هستند زیرادچار کمبود اندام و آنزیمهای گوارشی هستند که مانع از هضم جلبکهای فیبردارخواهد شد. از این رو این ماهیها غذاهای متناسب با بدنشان را کاشته و از آنبه عنوان منبع غذایی استفاده می کنند.
بر اساس گزارش دیسکاوری، ماهیهایکشاورز بر سر زمینهایی که برای کشت جلبکهای مورد نظر آنها حاصلخیز ترند بایکدیگر رقابت می کنند و برخی از آنها گونه های متعددی از جلبکها را در یکمزرعه در کنار یکدیگر کشت می کنند.