یکی از دبیرستان های تهران هنگام برگزاری امتحانات سال ششم دبیرستان


به عنوان موضوع انشا این مطلب داده شد که:


”شجاعت یعنی چه؟”


محصلی در قبال این موضوع فقط نوشته بود :


” شجاعت یعنی این ”


و برگه ی خود را سفید به ممتحن تحویل داده بود و رفته یود !


اما برگه ی آن جوان دست به دست دبیران گشته بود و
همه به اتفاق و بدون …استثنا به ورقه سفید او نمره ۲۰ دادند


فکر میکنید اون دانش آموز چه کسی می تونست باشه؟
.
.
.
.
!!!دکتر شریعتی!!!