ارتشآمریکا در گزارشی تأکید کرد که از توییتر ، فیس بوک ،یوتیوب و فلیکر برایجذب مخاطب و شناسایی افراد برای ارتش آمریکا استفاده می کند.

بهگزارش گرداب، "جان اف. کیربی" کاپیتان نیروی دریایی آمریکا و دستیار ویژهروابط عمومی رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور در امور رسانههای اجتماعی، درگزارشی استراتژیهای رسانههای اجتماعی و آنلاین این نهاد نظامی را در سال2010، منتشر کرده است.

در این گزارش آمده است: وب سایت رسمی ستادمشترک ارتش آمریکا در ماه فوریه 2010 بین 40 الی 55 هزار نفر در روزبازدیدکننده داشته است.

این وب سایت شامل گزارشها، سخنرانیها ومصاحبههای سرویس مطبوعاتی نیروهای آمریکایی، جعبه عکس فلیکر، فیلمهایویدئویی و اطلاعات عمومی در مورد ستاد مشترک است و در آوریل 2009 آغاز بهکار کرده است.

در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به سایت توئیترنوشته شده است: دریادار "مایک مولن" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، بیش از16 هزار نفر در صفحه توئیتر خود عضو دارد که در ماه فوریه، 140 پیامدرباره رویدادهای مربوط به جهان و خودش ارسال کرده است. تصاویر و لینکهایمربوط به دیگر وبسایتهای اجتماعی نیز در صفحه توئیتر مولن قرار داده شدهاست که در ماه آوریل سال 2009 آغاز به کار کرده است.

در ادامه اینآمارها همچنین آمده است بیش از 8600 نفر با عضویت در صفحه فیس بوک رئیسستاد مشترک ارتش آمریکا از گزارشها، تصاویر، مصاحبهها و فیلمهایویدئویی دریادار مایک مولن در رویدادهای مختلف استفاده کردهاند. این صفحهنیز در ماه جولای سال 2009 آغاز بکار کرده است که طرفداران در مورد هرکدام از این مطالب ارسالی نظر میدهند، اما رئیس ستاد مشترک، پاسخی بهسؤالات و یا اظهارات آنها نداده است.

این گزارش در ادامه افزودهاست، رئیس ستاد مشترک یک بخش ویدئویی در صفحه یوتیوب پنتاگون دارد که درجولای سال 2009 آغاز بکار کرده و در آن قطعاتی ویدئویی از مایک مولن قرارداده شده است که در ماه فوریه 2010 بیش از 16900 بار دانلود شده است.

دربخش دیگری از این گزارش اشاره شده که بیش از 16900 بار نیز نسخههایی ازفایلهای ویدئویی و صوتی ریاست ستاد مشترک ارتش آمریکا در سایت آیتیونزدانلود شده که این سایت نیز در ماه جولای سال 2009 آغاز بکار کرده است.

این گزارش افزوده است: بیش از 31000 هزار نفر نیز در هر ماه از صفحه تصاویر فلیکر بازدید کردهاند.

سایتفلیکر که در ماه سپتامبر سال 2009 آغاز بکار کرده، صفحهای برای اشتراکتصاویر است و در آن تمام تصاویر رئیس ستاد مشترک که توسط عکاس رسمیاشتهیه شده قرار داده شده است.

فلیکر یکی از بزرگترین سایتهایاشتراکگذاری تصاویر است که به عنوان یکی از سایتهای مهم وب شناختهمیشود. این سایت در اقدام جدید خود امکان اشتراک فیلم را نیز به امکاناتخود افزوده است.

در پایان این گزارش آماری تأکید شده که وبلاگ رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز بیش از 35000 هزار نفر بازدید کننده در هر روز دارد.

دروبلاگ وزارت دفاع آمریکا که در ماه نوامبر سال 2009 آغاز به کار کرده،صفحهای نیز برای رئیس ستاد مشترک اختصاص داده شده است که سخنرانیها ونامههای او در این قسمت قرار داده میشوند.

بهطور کلی، رئیس ستادمشترک ارتش آمریکا از وبسایتهای رسانههای اجتماعی برای انتشار اطلاعاتو همچنین جمعآوری نظرات بیان شده در مورد این اطلاعات استفاده میکند،بدین ترتیب وی میتواند تأثیرگذاری پیامها را سنجیده و همچنین مسائل رایجدر افکار عمومی را شناسایی کند.

در بخش دیگری از این گزارش توصیهشده است که کمبود فعالیت متقابل رسمی در وبسایتهای ریاست ستاد مشترک،باعث کاهش تأثیرگذاری آنها شده و در نتیجه دستیابی به هدف این نوعفعالیتهای رسانهای با شکست مواجه میشود.