"سارا شورد" یکی از سه متهم آمریکایی بازداشت شده در ایران با دستور بازپرس پرونده و موافقت دادستان تهران از زندان آزاد شد.


دادسرایتهران اعلام کرد: بازپرس پرونده در پی ارائه ضمانت نامه بانکی دالبر تودیعوثیقه متهم یاد شده(سارا شودر) مراتب را به جعفری دولت آبادیدادستانتهران اعلام و پس از اخذ موافقت دادستان، دستور آزادی نامبرده راصادر کرد.

سارا شورد به همراه دو تبعه دیگر آمریکایی سال گذشته به اتهامورود غیرقانونی به خاک جمهوری اسلامی ایران و نیز جاسوسی ، توسط مرزبانانجمهوریاسلامی ایران دستگیر شده بودند.

پیش از این دادستان تهراناعلام کرده بود سارا شورد به دلیل بیماری درصورت تودیع وثیقه 500 میلیونتومانی میتواند از زندان آزاد شود.

این در حالی است که دادگاهبا تمدید قرار بازداشت دو تبعه دیگر آمریکاییبه مدت دو ماه دیگر موافقتکرده است و نامبردگان همچنان در بازداشت بسر میبرند.

سارا شوردپس از آزادی از زندان به مقامات سفارت سوئیس در ایران به عنوانحافظ منافعآمریکا تحویل شد. پرونده سایر متهمان با صدور کیفرخواست بهدادگاه ارسالمی شود.

irinn