تحقیقات نشان میدهد فقط انسانها نیستند که بیدار شدن و فعالیتصبحگاهی برایشان مشکل است بلکه سوسکها هم مانند انسانها با اینمشکل مواجه هستند

در تحقیقاتی که دانشمندان زیست شناسیدانشگاه وندربیلت انجام دادند مشخص شد توان یادگیری سوسکها در طولروز متفاوت است این تحقیقات نشان میدهد که سوسکها در صبحنمیتوانند چیزی یاد بگیرند اما در بعد از ظهر وضع فرق میکند. ..
تریبیگ استاد زیست شناسی میگوید: این اولین نمونه از حشرات است کهتوان یادگیری آن محدود به ساعت بیولوژیک این جانور است.
دراین تحقیقات آمده است در حقیقت سوسکها میتوانند یاد بگیرند حتیبا وجود اینکه نمیتوان گفت این حشرات دارای میانگین هوشی بالاییهستند اما ساعات مختلف جسمی این موجودات بر توان یادگیری آنهاتاثیر دارد.
محققان در این بررسی که دو سال به طول انجامید ونتایج آن در مجله انجمن ملی علوم منتشر شد، دریافتند سوسکها ازبوی فلفل بیزارند اما بوی وانیل را دوست دارند.
محققان در اینبررسی صدها سوسک را در ساعتهای مختلف روز آموزش دادند و آنها راآزمایش کردند تا دریابند که زمان چه تاثیری بر روی یادگیری آنهادارد.
سوسکهایی که در بعد از ظهر و در شب آموزش دیده بودندتمایل داشتند که از آموخته خود تا چند روز استفاده کنند اماسوسکهایی که در صبح آموزش دیده بودند نمیتوانستند چیز جدیدی یادبگیرند و آن را به خاطر بسپارند. ..
استاد بیگ که این تحقیقاترا رهبری کرده است میگوید: ما از اینکه سوسکها در صبح تا اینمقدار از یادگیری عاجزند تعجب کردیم و این سوال برای ما به وجودآمد که چرا این جانور در این ساعت از روز نمیتواند یاد بگیرد، مااین را نمیدانیم.
این تحقیقات میتواند شناخت درباره ارتباطبین ساعتهای بیولوژیک و حافظه و یادگیری دیگر جانواران و انسان راافزایش دهد.