همايش سالانه اقتصاد اسلامی به همت «شورای فرانسوی اقتصاد اسلامی»، 16 و 17 مهرماه سال جاری در پاريس پايتخت فرانسه برگزار میشود.
بهگزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) به نقل از saphirnews، اين همايش باشركت كارشناسان مسائل مالی و مشاوران حقوقی و نيز علمای مسلمان تحت عنوان«اقتصاد اسلامی در فرانسه: از تدوين تا اجرا» برگزار خواهد شد.
گفتوگودرباره بانك اسلامی، سرمايهگذاری مطابق با شريعت اسلامی و بيمه اسلامی«تكافل» موضوع نشستهای اولين روز همايش را تشكيل میدهند؛ همچنين در روزدوم همايش دوره آموزش نظام مالی ـ اسلامی با حضور كارشناسان مسلمان وغيرمسلمان برگزار خواهد شد.
گفتنی است پس از ركود اقتصادی كه در بسياریاز كشورهای جهان به وقوع پيوست، كارشناسان مسائل اقتصادی با توسل بهتعاليم اسلامی، نظام مالی ـ اسلامی را بهترين راه برای خروج از ركود فعلیمعرفی كردند و همين امر باعث شد تا نشستهای زيادی در حوزه اقتصاد اسلامیبرگزار شود؛ شورای فرانسوی اقتصاد اسلامی نيز با در نظر گرفتن اهميتمسأله، هر ساله نشستهايی با حضور كارشناسان برگزار میكند و سعی دارد تااين نظام مالی را به بهترين نحو ممكن معرفی نمايد.