اقتصاداسلامی در هند 13 تا 15 آبان ماه سال جاری در جريان يك همايش بينالمللیكه در شهر «كوچی» در ايالت «كرالا»ی هند برگزار خواهد شد، مورد بررسی قرارمیگيرد.
به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) به نقل از پايگاهاطلاعرسانی «alriadh»، اين همايش به همت دانشگاه اسلامی هند و با همكاریمؤسسه آموزش و پژوهش اين كشور در هتل «مريديان» شهر كوچی برگزار میشود.
ارائهخدمات اقتصاد اسلامی در هند موضوع اصلی اين همايش خواهد بود كه از سویبانكداران، مسئولان شركتهای بيمه، مسئولان سازمانها، نهادهای بازرگانی،اتاقهای بازرگانی، مسئولان بخشهای بازرگانی و صنعت، مؤسسات مالی ودانشگاهيان شركتكننده در اين همايش سه روزه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
اصول،تكامل و پيشرفتهای انجام شده در عرصه اقتصاد اسلامی، اقتصاد خرد اسلامی،اوراق قرضه اسلامی، بيمه اسلامی و راهكارهای بازاريابی برای خدمات مالی ـاسلامی در هند ديگر موضوعاتی هستند كه در اين همايش بررسی میشوند.