به نام خداوند بهشاینده مهربان

حاتمیکیا: خدا پدر «فارسیوان» رابیامرزد!
به گزارش خبرآنلاین، برنامه «راز» در شب عید فطر میهمان ویژهای داشت. ابراهیم حاتمیکیا، که قرار بود چند شب قبل میهمان برنامه راز

شود، شب گذشته همراه با «حسین بهزاد» لحظات نادری را در شبکه چهارم سیما خلق کردند.
کارگردان «آژانس شیشهای» گفت: واقعیت این است که هر بار خواستهام درباره

جنگ بگویم حقیر و تکه تکه شدم. برای همین در دیدار با رهبری گفتم به ما هم

درجه بدهید تا در برابر درجهدارها مجبور نباشیم مثل یک سرباز صفر، گردن کج کنیم.

به گزارش خبرآنلاین، برنامه «راز» در شب عید فطر میهمان ویژهای داشت. ابراهیم

حاتمیکیا، که قرار بود چند شب قبل میهمان برنامه راز شود، شب گذشته همراه با

«حسین بهزاد» لحظات نادری را در شبکه چهارم سیما خلق کردند.

حاتمیکیا در این برنامه زنده که «نادر طالبزاده» آن را اجرا میکرد، ناتوانی عرضه

جهانی و افت کیفی سینمای دفاع مقدس را رمز گشایی کرد.

این برنامه که شب گذشته به بررسی چالشها و آسیبهای سینمای دفاع مقدی پرداخت، در فضایی صریح و انتقادی سینمای دفاع

مقدس را بررسی کرد. ضمن اینکه عملیات مرصاد و عدم بیان ویژگیهای منحصر به فرد مقاومت در این عملیات از مدیوم سینما، به عنوان

مباحث آغازین برنامه مطرح شد.

سیستم نتوانسته کاری بکند

ابراهیمحاتمیکیا در پاسخ به این پرسش نادر طالبزاده درباره این که چرا دربارهمسایلی همچون وضعیت فرزتدان شهدا و همین طور شکستها و به تعبیر پژوهشگرحاضر در این برنامه «عدم الفتح»های هشت سال دفاع مقدس فیلمی نساخته است،گفت: فرزندان شهدا هم به صراحت این سوال را از من میپرسند که جای ما درفیلم های تو کجاست؟ و کلا در سینما چطور؟ و باید اینجا بگویم که ما در اینزمینه بسیار کم حرف زدهایم. وآنچنان که باید و شاید از این معدن عظیم درسینمایمان نگفتهایم.

وی افزود: حتی به نسبتی که شهدا به اسامیکوچهها راه یافتهاند هم اتفاقی در سینما نیفتاده است. به گزارشخبرآنلاین، کارگردان «دیدهبان» تصریح کرد: در پاسخ به سوال فرزندان شهدا،من معتقدم یک نوع قرائت سخت نسبت به اینکه من درباره شهدا بگویم و یااینکه از بچههای شهدا حرفی بزنم، وجود دارد و به نظر میرسد که سیستمنتوانسته در این زمینه کاری بکند و ظلم مضاعفی به این بچهها شده است.

حاتمیکیادر این باره ادامه داد: این در حالیست که اینها خودشان هم درباره بسیاریاز امورشان چیزی نمیگویند و حرفی نمیزنند؛ و شدیدا پنهان کاری هممیکنند. مثلا آنهایی که در دانشگاه درس میخوانند در حالی که از هیچامتیازی استفاده نکردهاند و توانستهاند به دانشگاه بروند، برای اینکهدیگران فکر نکنند که با سهمیه در دانشگاه قبول شدهاند پنهان کاری میکنندکه فرزند شهدا هستند و حتی وقتی در این باره صحبت میکنیم موضع هم دارند وتاکید میکنند که از سهمیه استفاده نکردهاند.

ناظران غیر مسئول نفس ما را گرفتهاند

اوتاکید کرد: در این زمینه فیلم ساختن با مشکلاتی مواجه میشویم، آنقدرنظارت به این موراد زیاد است که نمیتوانیم بسیاری از گفتنیهای بسیارجالب را بیان کنیم.

وی درباره عاملان گفته نشدن درباره خانوادهشهدا، گفت: آن کسانی که به عنوان مسئول نسبتی با این فعالیتها دارندخودشان را مسئول این میدانند که ابراز نگرانی کننند، که مبادا از اینهاکه کاکل و پیشانی نظام هستند چیزی گفته شود. و من اگر بخواهم در فیلمهادر این باره و درباره وضعیت موجود سوالی بکنم، انگار میکنند که ترکی بهاندام نظام میاندازم و این مانع تراشیها در شرایطی است که نظام جریانیبسیار بزرگتر از این است و آنقدر ظرفیت دارد که حتی بیان مشکلات هم چیزیرا به خطر نمیاندازد که اینها گمان میکنند.

کارگردان «برج مینو»درباره تاثیر این ممانعتها اظهار کرد: این شرایط در حالیست که اگر امثالمن میتوانستیم و چنین میکردیم فرزندان شهدا دچار پنهان کاری نمیشدند وبسیاری از گفتنیها را بیان میکردند. و این مسایل از مواردی است که جادارد تحلیل کنیم که چرا چنین شده است.

خدا پدر فارسیوان را بیامرزد

نادرطالب زاده مجری برنامه در تایید گفتههای حاتمیکیا، اضافه کرد: دیدن عمقمیدان و جراحی کردن دردها بر عهده هنرمندانی است که دغدغه هنر متعهد دارندو هیچ ربطی به آن مسئول ندارد چرا که او حتما غواص این بحر نیست.

حاتمیکیا با بیان اینکه ارادت او به برنامه لراز» به خاطر بیان حرفهایی است کهبرخلاف برخی برنامههای تلویزیون از قبل طراحی نشده، و همه آن چیزهایی استکه باید مطرح و برایش برنامهریزی شود، در ادامه تاکید کرد: واقعیت ایناست که گویا باید فارسیوان بیاید تا هول شویم و اجازه بدهند که ما همحرفهایمان را در فیلمهایمان بگوییم و تا حدی پیش برویم که برای خنثیکردنش حتی چینشها را هم مثل آن (در اینجا فارسی 1) بکنیم. خدا پدرفارسیوان را بیامرزد که آمد تا مسئولان ما هم تکانی بخورند؛ این البتههمیشگی است و ما همواره در حال پاتک هستیم.

وی با اعتراض و طرح اینپرسش که چرا فقط در مواقعی خاص به هنرمندان اجازه طرح گفتههایشان دادهمیشود، بیان کرد: این اوضاع در حالی پیش میآید که نظام آنقدر قوی هست کهمن بتوانم نقدهایم را بکنم و اگر این اتفاق نمیافتد، به خاطر سیستمی استکه ناظر است و فوقالعاده فشل شده است.

همیشه تحقیرم کردهاند

اوبا طرح مجدد این سوال که چرا باید فقط وقتی که بحرانی، از جای دیگریمیآید هنرمندان امکان طرح حرفها و ساخت آثارشان را داشته باشند، گفت:اینها همه در صورتی اتفاق میافتد که من هر وقت خواستهام فیلمی بسازماحترام آن را نگه داشتهام؛ با این حال عدهای همیشه نگران بودند و اماییبالای سر من بود. وی اضافه کرد: همواره در فیلمهایم از ابتدای نگارش تاروز اکران نگران بودهام، چرا که یک دستی همیشه بالای سرم بوده که مراقبمن باشد.

حاتمیکیا گفت: برای برخی فیلمها، تمام قوایشان را جمعکردند که به من امکانات ندهند، وقتی فیلم با هزار بدبختی ساخته شد و اکرانشد از دست همان مسئولی که همهجوره مرا در تنگنا قرار داد و طرد کرد،جایزه هم به من میدهند!

نادر طالب زاده در تایید گفتههایحاتمیکیا، با تشبیه کردن کار هنرمندانی همچون حاتمیکیا، با کار خطیر وبسیار حساس یک جراح مغز، گفت: اگر آن جراح مغز در حین جراحی کسی بالای سرشبایستد و به او امر و نهی کند هر لحظه ممکن است مثلا رگی پاره شود. ایننظارتها برای کسی که برادریش را ثابت کرده و میخواهد فرهنگ انقلاباسلامی را به غرب معرفی کند، نادرست است.

این کارشناس رسانه وکارگردان تلویزیون اضافه کرد که این کارها را باید سالها پیش انجاممیدادیم، ولی به هر حال امروز نیاز به انجام کارهای بزرگتری داریم. وقتیمسئولان در کار افراد دیگر مانند پزشکان دخالت نمیکنند بهتر است در کارهنرمندان هم دخالتی نکنند که موجب دلسردی نشود، چرا همه احساس میکنندباید در کار هنرمند دخالت کرد؟

ابراهیم حاتمی کیا، در ادامه برنامهزنده «راز» در خصوص اکران «به رنگ ارغوان» گفت: وقتی به رنگ ارغوان سالگذشته اکران شد، من چقدر غصه خوردم. چرا که افتخار نمیکنم که فیلمم درجمهوری اسلامی توقیف باشد، ولی حرف فیلم را باید در زمان خودش میزذم کهنشد؛ عین همین روند برای آژانس شیشهای و از کرخه تا راین پیش آمد. وقتیاین رفتارها تکرار میشود و به من و کارم اطمینان نمیکنند، من هم حساسمیشوم و دلزده میشوم. وگرنه چرا من نباید درباره متوسلیان فیلم بسازم؟

ویافزود: چرا از این آدمها برای جامعهمان حرفی نمیزنم؟ در حالی که مناینها را میشناسم و امتحان کردهام و دیدهام که وقتی درباره آدمهای جنگمیگویم، به قدری علاقه ابراز میکنند که انگار سحر شدهاند.

او درادامه گلههایش نسبت به مسئولانی که مانع فیلمسازی واقعی برای دفاع مقدس وانقلاب میشوند، افزود: شهدا بهترین نمونههایی هستند که باید در سینمامطرح شوند اما چرا ما اینها را نمیگوییم و تعارف میکنیم علتش جای دیگریاست...اینکه یک مسئول به من میگوید میخواهیم «نجات سرباز رایان» رابرایمان بسازی، من حالم بد میشود که این آدم مسئول، آدمهای درخشان اطرافخودمان را نمیبیند ولی... طالب زاده در اینجای بحث با بیان اینکه بایدکارهای بزرگی بسازیم و این نیازمند همکاری همه است، به استیون اسپیلبرگ وفیلم نجات سرباز رایان اشاره کرد که حاتمیکیا با ذکر نکتهای قابل تاملگفت: باید «معرفت» به وجود بیاید و کارگردان با موضوعی عشق کند و آن رابسازد، سفارشی سازی جواب نمیدهد، باید با موضوع زندگی کنیم، شایداسپیلبرگ هم در فیلمش با وجودی که خود یهودی است برخی نکات را به یهودیهاتلنگر بزند اما کسی بالای سرش نمیایستد که این را بگو آن را نگو و...

نویسندهو کارگردان فیلم سینمایی «مهاجر»، با اشاره به این که با این روشهاست کهبعد میفهمیم کسی دنبال گفتن آنچه باید، نرفته است، گفت: من باید بتوانماینها را بگویم که متاسفانه نمیگذارند.

سرباز جلوی پادگان

حاتمیکیا در ادامه گفت: از جمله دلایلی که من اینها را نگفتهام این است که درحد یک سرباز هستم در پادگانها، در حالیکه من هم باید مجاز به انجامکارهایی باشم تا بتوانم از آدمهای جنگ بگویم، چون این نوع قرائت از جنگمتعلق به امثال من، در سینماست. اما واقعیت این است که هر بار خواستهامدرباره جنگ بگویم حقیر و تکه تکه شدم. برای همین در دیدار با رهبری گفتمبه ما هم درجه بدهید تا در برابر درجهدارها مجبور نباشیم مثل یک سربازصفر، گردن کج کنیم.

نادر طالبزاده با اشاره به این که با فعالیتشبکه «فارسیوان» بسیاری از مراکز متولی فرهنگ، مثل وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی، صدا و سیما و... دایم کارشناس دعوت میکنند، که بگویند چه کارکنیم؛ چون دشمن با دروبین دوربردی به نام رسانه هر چه میخواهد میکند، ازنتایج فراخوانی کارشناسان، برای بهره گرفتن از رسانهها در مقابل جنگ نرمیکه غربی ها، با استفاده از ابزارهای رسانهای، با کشورمان آغاز کردهاند وافزایش روز افزون اتاقهای فکر در مراکز مختلف فرهنگی را برشمرد و گفت:اینها، از جمله مواردی است که 20 سال پیش میگفتیم و آن موقع عمل شد، و درشرایط کنونی دارند به آن توصیهها عمل میکنند.

او همچنین گفت:انقلاب اسلامی نباید عقب باشد و باید به بلوغی برسیم که در برخی کارهادخالت نکنیم چون جوانهای بسیاری در نوبت ایستادهاند و نگاه میکنند تابدانند چه باید بکنند. کارشناس مجری برنامه «راز»، همچنین با تاکید براینکه مخاطب جهانی میخواهد بداند در کشور ما طی این سی سال، چه شده،تصریح کرد: سینما میتواند بگوید چه شده و این کار جراحانی میخواهد کهاگر مانع شان بشوند، خلاف عقل است.

خودمان را به در و دیوار کوبیدیم برای هیچ

حسینبهزاد، نویسنده و پژوهشگر تاریخ جنگ در برنامه «راز» با اشاره بهمرارتهایی که برای تهیه کتابهای قابل استناد و بر اساس واقعیتهای جنگهمچون «همپای صاعقه» متحمل شده، گفت: این کتابها حاصل سالها تلاش من وهمکارنم است و در حالی چاپ شده که برای به دست آوردن منابع و اسناد لازمکه از سالهای دفاع مقدس در مراکز مختلف نگهداری می شوند به در و دیوارکوبیدهایم، اما بیشتر جاها اسناد را به ما نمیدهند. ضمن این که مسوولانیهم که به این نوع آثار میپردازند متوجه قسمتهای کم ارزش جنگ شدهاند چونبه قدر کافی با جنگ و واقعیتهایش آشنا نیستند.

وی با بیان اینکهباید با استفاده درست از این منابع، جنگ تحمیلی را رمزگشایی کرد، تصریحکرد: مجموعه اسنادی که به دست آمده، کتابهایی قابل خواندن برای تعدادیمعدود میشوند که این هدف اصلی نبوده است. بهزاد تصریح کرد: ولی اگر کههمین اسناد، باکششهای دراماتیک، به زبان سینما تبدیل شود، از صدها هزارکتاب قدرتمندتر دفاع مقدس را نشان میدهند.

او با انتقاد از مجموعه«در چشم باد» در نشان دادن ضعیف عملیات بیتالمقدس، گفت: در دفاع مقدس، ودر عملیاتهای مختلف رزمندگان مرارتهای بسیار زیادی را تحمل کردند و برخیشکستها، بیماری ها، مجروحیتها و تشنگی و گرسنگیهای فراوانی را تحملکردند، اما ما در فیلمهایمان هیچ کدام از این واقعیتهای مسلم دفاع مقدسرا نشان نمیدهیم.

وی ادامه داد: کارها را به افرادی میسپاریم کهاصلا کارشان را بلند نیستند و آن مسئول میگوید حاتمی کیا نمیسازد باشدمهم نیست، میدهیم به عباسقلی بسازد!

اینها همه حرف است

بهزادبا انتقاد از بیان حرفهایی که نتیجهای در بر ندارد، گفت: آنچه امشبحاتمیکیا گفت هم شهید میشود. چون ممکن است به محض پایان این برنامهتلفنهایی به صدا در آید و سفارشهایی هم بشود، ولی در نهایت چیزی از آندر نمیآید.

این پژوهشگر دفاع مقدس، با تاکید بر این که باید هرسال حداقل یک فیلم سینمایی قوی داشته باشیم، پرسید که الان این فیلمکجاست؟ و ادامه داد: آن کسانی که ژنرالهای ما در سینمای جنگ را فشلمیکنند باید جوابگو باشند، اما متاسفانه به عوض جوابگویی در حاشیه امنهستند و در نتیجه کسانی فیلم میسازند که جنگ را نمیشناسند.

بنابراینگزارش، بهزاد همچنین گفت: دلخوشی ما وقتی پیش می آید که وقایع جنگ آن طورکه اتفاق افتاد، توسط یک کارگردان سینما، به زبان دراماتیک تعریف شود نهاینکه من یک کتابی بنویسم و رهبری هم برایش حاشیهای بزنند و چند جایزه همبگیرم، اینها برای من دلخوشی نیست اگرچه ارزشمند است.

مخالف فیلم در برابر فیلم هستم

ابراهیمحاتمی کیا نیز در بخش پایانی برنامه با بیان اینکه وقتی او حرفهایش را درفیلم هایش مطرح میکند، گوش ها و چشمهایی هسند که می بینند و می شنوند،گفت: من موافق ساختن فیلم، مثلا برای پاسخگویی به فیلمی مثل 300 نیستم،چون اگر آن چه هستیم را خوب و قوی نشان دهیم باطل السحر بسیاری حرفهاستکه درباره ملت ما میزنند.

او با اشاره به نکاتی از دیدارکارگردانان با رهبر انقلاب، با بیان اینکه فیلم ساز ایدئولوگ نیست و چرابرخی مسئولان آزارشان میدهند، گفت: در غرب عدهای ایدئولوگ نظرات را مطرحمیکنند و در پی این اظهار نظرات فیلمهای متعددی ساخته و به دنیا عرضهمیشود تا آن نظریه را به همه جا تسری بدهد. در حالی که مثلا فیلمی مثل«خاکستر سبز» هنوز هم بعد از گذشت سالها زیرنویس نشده است تا به دنیانمایش داده شود.

در این برنامه حاتمیکیا گفت که در زمان ساخت«خاکستر سبز» برخی نمایندگان مجلس به شدت به این فیلم اعتراض کردند که اینفیلم در پی «نظربازی» و عشق بازی است و چیزی از جهاد و شهادت را نشاننمیدهد، در حالی که زبان استعاری فیلم همانی بود که من نشان دادم چون باتمام وجود این تنگاتنگی رابطه میان خود و مردم بوسنی را حس کردم، چرا کهبا حضور در بوسنی این فیلم را در همان زمان جنگ، ساختم.

منبع : تابناک