مسابقات سراسری خوشنويسی اسلامی در برونئی آغاز شد.
بهگزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا) به نقل از پايگاه اطلاعرسانی«rtbnews» اين مسابقات به همت مركز دعوت اسلامی برونئی با هدف شناخت بيشترخوشنويسی اسلامی به عنوان يكی از ابعاد تمدن اسلامی برگزار میشود.
گردهم آوردن مسلمانان برای استفاده از زيبايی هنر اسلامی هدف ديگر مركز دعوت اسلامی از برگزاری اين مسابقات است.
اينرقابتها در سه گروه برای خوشنويسانی كه تاكنون در هيچ مسابقهای شركتنكردهاند، برای تازهمسلمانان و برای غيرمسلمانان برگزار خواهد شد.
اين مسابقه در شعبههای مركز دعوت اسلامی در سراسر برونئی برگزار میشود و تا تاريخ 9 دی ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.