1- تنبلی


2- حسد3- هوس


4- شکم پرستی


5- طمع


6- غرور


7- غضب