در تاریخ 24 اوت 1943 یك گروه از فراماسون ها یك مقبره مهر و موم شده در جزیره باربادوس را باز كردند . آنجا آرامگاه " سر ایوان مك گرگور "بود كه در سال 1841 آنجا دفن شده بود . اما فراماسون ها علاقه ای به سرایوان نداشتند . آنها در جستجوی قبر" الكساندر ایروین" بنیانگذار فرقهفرماسیونری در جزیره باربادوس بودند كه قبلا جسد او در همین مقبره پیشاز مك گرگور دفن شده بود مقبره از سنگ های جزیره ساخته شده بود و در حدود1/5 متر بالاتر از زمین ساخته شده بود و عمق آن در حدود 1/5 متر بو .افراد گروه برای وارد شدن به مقبره ابتدا از شش پله بالا رفتند و بعد درمهر و موم شده مقبره را باز كردند ، بعد از اینكه تخته سنگ بزرگی را كنارزدند ، راه ورود به مقبره توسط آجر مسدود شده بود . بعد از مدتی راه راباز كردند ولی در كمال تعجب مشاهده كردند كه تابوت سرایوان واژگون شده ودر جای اصلی خود نیست . چطور ممكن بود بعد از آنكه در مقبره مهر و مومشده ، تابوت حركت كند . از همه عجیب تر هیچ اثرای از تابوت الكساندرایروین نبود ، جسد و تابوت او از جای خود در مقبره بكلی ناپدید شدهبود فراماسون ها مامورانی را برای محافظت از مقبره گماردند و خواهانتحقیق در این زمینه شدند . آنها شرحی از وقایعی را كه دیده بودند بهمقامات باربادوس دادند و آنها كارشناسانی را برای تحقیق در این خصوصانتخاب كردند . بررسی های اولیه حاكی از آن بود كه هر دو مرد در یك مقبرهدفن شده اند و مقبره مهر و موم شده بودند تمام شاهدان گواهی دادند كهمهر و موم در مقبره شكسته نشده بود و مقبره قبل از اینكه در ان باز شوداز شرایط مناسبی برخوردار بود . ولی كسی نمیدانست كه چگونه این اتفاقاتعجیب در مقبره رخ داده است دانشمندان تحقیقات زیادی پیرامون این مسئلهانجام دادند ولی انها هم از حوادث عجیبی كه اتفاق افتاده بود دچار حیرتشده بودند .ظاهرا همه چیز دست نخورده بنظر می رسید به استثنای اینكه جسدالكساندرو ایروین ناپدید شده بود ، هیچ كس علت این امر رانمیدانست حوادث عجیبی كه در مقبره سر ایوان مك گرگور روی داد ، تنهاحداثه عجیب در جزیره باربادوس نبود . در یك قبرستان دیگر كه چند كیلومتردور تر قرار داشت ، مقامات محلی با حوادث عجیب و ترسناكی روبرو بودند كهمربوط به تابوت هائی بود كه در مقبره خانوادگی چس قرار داشت. هر گاه كهیكی از اعضای خانواده را برای دفن به این آرامگاه می بردند ، در كمالتعجب می دیدند كه بقیه تابوت ها در جای اصلی خودشان قرار ندارند .هر دفعه آنها در مقبره را بر سرب مذاب لاك و مهر می كردند و دفعه بعد كهآن را باز می كردند و وارد مقبره می شدند تابوت ها را نامرتب می دیدند .تابوتی كه جسد توماس چس در ان قرار داشت بقدری سنگین بود كه هشت مرد قویهیكل لازم بود تا ان را بلند كنند . اما هر دفعه كه در مقبره باز می شدآن را واژگون در طرف مقابل در مقبره پیدا می كردند . شاید باور كردنینباشد ، اما تنها دو تا از تابوت ها دست نخورده باقی می ماند . یكی تابوتخانم گادارد صاحب اصلی مقبره و تابوت دیگر متعلق به یك دختر بچه بود كهنوه دختری خانم گادارد محسوب می شد . نگهبانان مسلح شب و روز در بیرونمقبره به محافظت از ان مشغول بودند ولی باز هم نتوانستند از نیروئی كهباعث جابجا شدن تابوت ها در مقبره می شد ، جلوگیری كنند . سر انجامخانواده چس تصمیم گرفتند كه اجساد فامیل خود را به جای دیگریانتقال دهند در قبرستان قدیمی كلیسای باربادوس مقبره خانواده چس هنوزوجود دارد . بر روی سنگ بزرگی علامت سوالی(؟) كنده كاری شده است كه اینعلامت یادآور حوادث شگفت انگیزی است كه در انجا اتفاق افتاده است


کتاب عجیب تر از علم