70 فيلم از كشورهای مختلف جهان در جشنواره بينالمللی فيلم اسلامی در شهر «قازان» پايتخت جمهوری تاتارستان به نمايش گذاشته میشود.
بهگزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) به نقل از خبرگزاری رسمیروسيه(نووستی)، جشنواره بينالمللی فيلم اسلامی تاتارستان، از 24 تا 28شهريور ماه سال جاری در قازان؛ پايتخت اين كشور برگزار میشود.
ستادبرگزاری اين جشنواره اعلام كرد: جشنواره بينالمللی فيلم اسلامی تاتارستانبا شعار «از گفتوگوی فرهنگها به سوی فرهنگ گفتوگو» برگزار میشود وستاد برگزاری جشنواره درخواستهايی از فيلمسازان 60 كشور جهان از جملهجمهوری اسلامی ايران، روسيه، الجزاير، مصر، فلسطين، اردن، هند، فرانسه،ايتاليا و انگليس برای حضور در اين جشنواره دريافت كرده است.
جشنوارهبينالمللی فيلم اسلامی با مشاركت شورای مفتيان روسيه، وزارت فرهنگ جمهوریتاتارستان و شهرداری قازان با هدف معرفی فيلمسازان برجسته مسبمان، ايجادزمينه مناسب برای آشنايی كارگردانها و نويسندگان و نيز ايجاد انگيزه برایساخت فيلمهای دينی راهاندازی شده است.
اين جشنواره از سال 2005 ميلادی تاكنون همه ساله در شهر قازان؛ پايتخت جمهوری تاتارستان برگزار میشود.