هفدهمينهمايش بينالمللی بانكداری اسلامی با حضور 1200 كارشناس، صاحبنظر اقتصادیو مديران و مسئولان مؤسسههای مالی اسلامی از 50 كشور جهان در هتل«الخليج» شهر منامه؛ پايتخت بحرين برگزار میشود.[JUSTIFY]بهگزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) به نقل از روزنامه بحرينی «الوسط»،مسئولان برگزاری اين همايش بينالمللی اعلام كردند: اين همايش، از روز 11آبانماه آغاز میشود و بزرگترين نشست اقتصادی در منطقه خليج فارس برایبررسی راهبردهای آينده صنعت بانكداری اسلامی به شمار میآيد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]دراين همايش، ارائه الگوی جديد توسعه كه تضمينكننده استمرار موفقيتبانكداری اسلامی و صنعت سرمايهگذاری اسلامی باشد، با حضور كارشناسان واقتصاددانان جهان اسلام مورد بحث و تبادلنظر قرار میگيرد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]يكیاز جلسات اين همايش بينالمللی به بررسی توسعه صنعت سرمايهگذاری اسلامیدر بازار مالی جهان اختصاص دارد و اين همايش در شرايطی برگزار میشود كهبازارهای مالی جهان پس از بحران مالی، به سوی ثبات و رشد پيش میروند.[/JUSTIFY]
يادآوریمیشود، همايش بينالمللی بانكداری اسلامی در بحرين بهصورت ساليانه و باحضور كارشناسان و صاحبنظران اقتصادی از كشورهای مختلف جهان برگزار میشود.