این ایده که یک خانه می تواند توسط ارواح یا اشباحجانداران به تسخیر درآید , عموما از سوی اکثریت افراد پذیرفته شده است.کارشناسان معتقدند که انرژی می تواند در مکانی که یک حادثه فجیع یا تلخ بهوقوع پیوسته , یا در جایی که ساکن قبلی اش از یک شخصیت قوی برخوردار بودهباقی بماند. اما قبلو این باور که اشای بیجان نیز می توانند صاحب روحباشند , بسیار دشوار است.

انرژی انسانی
فرضیههای بسیاری درباره اشیای جن زده ( به تسخیر ارواح درآمده ) وجود دارد کهاین موضوع را در پیوند با ارواح شریر و نفرین ها توجیه می کند. اما هیچ یکاز این فرضیه ها قانع کننده نیست. برخی از کارشناسان معتقدند که انرژی یکروح انسانی , اشیاء و وسایل بیجان را در برمی گیرد و آنها را آکنده خود میسازد . در اغلب موارد دیده شده که اشیای به تسخیر ارواح در آمده معمولاشاهدان خاموش برخی از اتفاقات تاریخی تلخ و فجیع بوده اند و به عبارت دیگرانرژی همان حوادث است که آنها را تسخیر کرده است.

حرکت کردن اشیاء
گروهیدیگر از کارشناسان بر این باورند که اشیای ساخته شده از آهن و چوب (و یاهر چیز دیگری که منشائی زمینی و طبیعی داشته باشد ) به انرژی های قدرتمندیهمچون حضور یک روح یا حتی انرژی منفی به جا مانده در پی حادثه ای خشن ومرگبار واکنش نشان می دهند. هنگامی که این اشیائ به انرژی های بیرونی کهمی تواند در یک محل یا بر روی خود آن موضوع نقش بسته باشد , واکنش نشان میدهند , آنگاه به شکلی متحرک ظاهر می شوند , گویی موجودی نامرئی در حالحرکت دادن آنهاست . در برخی موارد هنگامی که رخدادهای تراژیک گذشته بهشکلی پریشان کننده دوباره تکرار و تقلید می شوند. اشیای حاضر در صحنه نیزبا به حرکت افتادن , از خود واکنش نشان می دهند. این پدیده در واقع همانتئوری تکرار حوادث تلخ است که بر اساس آن یک انرژی بسیار قوی نقش خود رابر روی یک مکان یا ناحیه ای خاص و نیز بر روی تمامی اشیای موجود در آنجاحک کرده و به عبارت دیگر همین انرژی است که باعث تکرار حادثه تلخ اصلی بهشکلی شبح گون در زمان حاضر می شود.
فردریک میرز , یکی از بنیان گذاران(( انجمن تحقیقات فراروانشناسی لندن )) معتقد بود که شکلی از آگاهی پس ازمرگ انسان بر روی کره خاکی باقی می ماند. از نظر میرز این آگاهی قادر استکه از حیث تله پاتی , تصاویری را در معرض نمایش بگذارد که از جمله آنها میتوان به تصاویر اشیای مادی و بیجان اشاره کرد , تصاویری همچون اشباح درمعرض دید موجودات زنده قرار می گیرد.

اشباح وسایل نقلیه
وسایلنقلیه ای که به تسخیر ارواح درآمده اسن , از زمره اشکال معمول مرتبط باپدیده های ماوراء الطبیعه بشمار می روند. گزارشهای بسیاری وجود دارند کهشاهدان خبر از دیدن وسائل نقلیه صاحب زندگی و حیات داده اند . وسایل نقلیهای دیده شده که با سرعت زیاد در حال حرکتند بدون اینکه راننده ای داشتهباشند. بسیاری از این پدیده ها بر روی جاده ها و مسیرهایی روی می دهد کهپیش از این محل وقوع حوادث مرگبار بوده اند , اما بعضی از این پدیده ها همبدون اینکه هیچ ارتباطی با حوادث قبلی روی داده در محل داشته باشند پدیدارمی گردند.

کشتی هلندی پرنده:
افسانه کشتیهلندی پرنده یکی از مشهورترین کشتی های ارواح در جهان به شمار می رود .این کشتی را یک مرد هلندی به نام کاپیتان هندریک وان دردکن هدایت و رهبریمی کرد. این کاپیتان آدم مصمم و لجوجی بود که قسم خورده بود بدون توجه بهطوفان سهمگین دریایی با کشتی خود به دماغه (( امیدنیک)) در جنوب قارهآفریقا سفر کند , کشتی هلندی پرنده در طول مسیر خود به سوی این دماغه دراقیانوس ناپدید شد و از آن هنگام این افسانه پدید آمد که یک نیروی قدرتمندماورا< الطبیعه ای , کاپیتان و خدمه کشتی هلندی پرنده را برای ابدمحکوم کرده که بر روی درباهای این منطقه سرگردان باقی بمانند. سالیانمتمادی , بسیاری از دریانوردان گزارش داده اند که شبح این کشتی را بر رویآب های دیاها دیده اند . می گویند آنهایی که شبح کشتی مذکور را ببینند بابدشانسی های مرگبار مواجه خواهند شد. جرج پنجم پادشاه انگلستان در سال1881 گزارش داد که این کشتی ارواح را دیده است. چهار دریا نورد نیز در سال1923 اعلام کردند که کشتی اشباح را به چشم خود دیده اند. یکی از چهار نفر,گزارش دقیقی از مشاهدات خود به انجمن تحقیقات فراروانشناسی لندن ارایهکرد. این انجمن نهایتا به این نتیجه رسید که عصبیت و ترس خدمه کشتی هلندیپرنده به همراه جنون و قاطعیت کور کاپیتان این کشتی , یک انرژی فوق العادهقدرتمند را موجب شده است , انرژی ای که هر چندگاه در قالب اشباح کشتی برروی دریاها پدیدار می شود.

قطار تشییع جنازه آبراهام لینکلن:
کمیپس از ترور آبراهام لینکلن رئیس جمهور آمریکا , یک قطار مخصوص , جنازه ویرا برای خاکسپاری از واشنگتن به زادگاه لینکلن در شهر اسپرینگفیلد درایالت ایلی نویز انتقال داد. می گویند از بعد از کشته شدن لینکلن در آوریلهر سای یک قطار شبح گون درست مثل همان قطاری که در قرن نوزدهم جنازه رئیسجمهور مقتول را حمل می کرد, در همان خط سیر قدیمی به راه می افتد. اینقطار ارواح هرگز به مقصد نمی رسد. روزنامه ها نیز هر از چندگاه به دیدهشدن این قطار اشباح اشاره کرده اند. برای مثال نشریه اونینگ تایمز نیویورکیکبار چنین گزارش داد (( این قطار بی هیچ سر وصدایی حرکت می کند. اگر هوامهتابی باشد, بلافاصله با پدیدار شدن این قطار ابرها از راه می رسند و ماهرا می پوشانند. قطار با پرچم های آمریکا تزئیین شده است , انگار خط سیرقطار را با یک فرش سیاه پوشانده اند. تابوت رئیس جمهوری مقتول نیز در مرکزقطار به چشم می خورد و همه اینها انگار در هوا معلق هستند. همچنین تعدادزیادی از مردان کت آبی در کنار تابوت رئیس جمهوری دیده می شوند. در هنگامحرکت قطار مذکور اگر یک قطار واقعی در آن اطراف در حال حرکت باشد , سر وصدای آن محو می شود و تمامی ساعت هایی که در آن اطراف وجود دارد ,روی زمانپنج دقیقه به هشت متوقف می گردند...!

اتوبوس عنان گسیخته:
یکمرد جوان در یکی از روزهای سال 1934 مشغول رانندگی در (( کنزینگتون ))لندن بود که ناگهان یک اتوبوس را در برابر خویش دید. این اتوبوس عنانگسیخته با سرعتی سرسام آور , در حالیکه چراغ هایش روشن بود , از تقاطععبور کرده و مستقیم به سوی اتومبیل مرد جوان حرکت کرد. راننده جوان ماشینبرای اجتناب از برخورد با اتوبوس , تغییر مسیر داد اما در عوض با اتومبیلدیگری تصادف کرد. مرد جوان در این تصادف جان سپرد . این در حالی بود کهاتوبوس مذکور که توسط شاهدان دیگری در آن جاده دیده شده بود , ناگهان درنظر ناپدید شد. این اتوبوس شبح گون در طی سالیان متمادی از سوی افرادبسیاری در جاده های اطراف لندن دیده شده است. این اتوبوس شبح گون بیراننده تاکنون سبب تصادف های مرگبار بسیاری شده است.

ترافیک گورستان:
دراطراف گورستان (( بچلورز گروو)) در نزدیکی شیکاگو مجموعه ای از پدیده هایعجیب و خارق العاده , از سوی مردم گزاش شده است. می گویند در طول شباتومبیل ها و کامیون های اشباح در یک ناحیه کوچک از بزرگراه (( میدلوتیان)) که در نزدیکی گورستان ((بچلورز گروو )) واقع شده , ظاهر و سپس ناپدیدمی شوند. بعضی از رانندگان ادعا کرده اند که با این اتومبیلهای اشباح شاخبه شاخ شده و کنترل وسیله نقلیه خود را از دست داده اند. آنها از شنیدنصداهای مرموزی مثل قیژ قیژ لاستیک ها , برخورد اجسام آهنی به یکدیگر , وشکسته شدن شیشه ها خبر داده اند. و این درحالی بوده که بعد از توقفاتومبیل های خویش و جستجوی محل , هیچ نشانه عینی از وقوع تصادف یا هر سانهدیگری را پیدا نگرده اند. نکته جالب اینجاست که تمامی این پدیده های عجیبفقط در منطقه نزدیک بهجه اخذ عوارض اتوبان روی می دهد. کارشناسان هنوزنتوانسته اند دلیل تسخیر شدگی این منطقه خاص را در یابند.
منبع:تکناز