[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[JUSTIFY][JUSTIFY]تبادلپيامهاي عبري مشكوك در سيستم پيامرساني متعلق به اسرائيل لحظاتي قبل ازحملات 11 سپتامبر و خوشحالي 5 جاسوس موساد مقابل برجهاي دوقلو از حقايقسناريوي يازده سپتامبر هستند كه توسط مقامات آمريكايي به حاشيه رفتهاند.

بهگزارش فارس، دولت آمريكا تحت رياست جمهوري "جورج بوش " شبه نظاميان طالبانرا به عنوان متهم اصلي اين حملات معرفي كرد و سياستهاي خصمانهاي را درقبال كشورهاي اسلامي اتخاذ كرد. دولت آمريكا در همين راستا طرح "يواسايپاتريوت " (USA PATRIOT) را تصويب كرد.

قانوني كه به موجب آندولت آمريكا اجازه مييابد كه مكالمات و ايميلهاي شهروندان آمريكايي رابه خاطر شناسايي و پيشگيري از تهديدات احتمالي عليه امنيت ملي آمريكا شنودكند.
اما "كريستفر بولين " محقق و نويسنده آمريكايي - كه به خاطرتحقيقات گستردهاش درباره علت و نحوه وقوع حملات 11 سپتامبر سال 2001شناخته شده است - معتقد است اسرائيل در حملات يازده سپتامبر كه منجر بهكشته شدن 2976 نفر و زخمي شدن 6000 هزار نفر شد، دخالت مستقيم داشته است.

بوليندرباره روابط آمريكا و اسرائيل مطلب زيادي نوشته است و بر اين باور است كهكارتل قدرتمند صهيونيستي كنترل و برنامهريزي سياستهاي كلان سياست خارجيآمريكا را به عهده دارد.

***ماجراي خوشحالي 5 جاسوس موساد مقابل برجهاي دوقلو***

كريستفر بولين در مصاحبهاي به نقش تلآويو در سناريوي 11 سپتامبر پرداخته است كه اظهارات وي در ادامه نوشتار ميآيد.

شواهداوليه دخالت اسرائيل در حملات يازده سپتامبر در واقع همان روز اول وقوعاين حملات مشخص شد ولي هيچگاه توسط رسانههاي اصلي كه جريانساز هستنددنبال نشد.

روز يازده سپتامبر يك ماشين ون كه 5 اسرائيلي در آنبودند در "نيوجرسي " دستگير شدند. 2 نفر از اين 5 نفر از جاسوسهاي موسادبودند. اين پنج نفر روز حادثه در حال فيلمبرداري از فروريختن برجهايدوقلو بودند و آنها فندكهاي خود را روشن كرده و مقابل دوربين در حالخوشحالي كردن و جشن گرفتن بودند در حاليكه برجهاي دو قلو پشت سر آنها درحال سوختن بود.

اين اسرائيليها براي يك شركت ساختگي فيلمسازي بهنام "سيستمهاي در حال حركت ويهاوكن " كار ميكردند كه مشخص شد يكي ازمجموعههاي عملياتي موساد است كه تحت پوشش شركت فيلمسازي در حال فعاليتاست.

"دومينيك سوتر "، رئيس اين شركت جعلي با وجود اينكه او بهعنوان متهم به ترور توسط "افبيآي " در حال بازجويي بود اجازه پيدا كردتا در فاصله زماني كمي از حملات يازده سپتامبر به اسرائيل فرار كند. پنجاسرائيلي كه برخي از آنها مانع از انجام آزمايشهاي دروغسنجي شدند و برخيديگر در اين آزمايش شكست خوردند به خاطر همراه داشتن شناسنامههاي چندگانهو تيغهاي مقوابري و مبلغ زيادي پول نقد كه در جوراب آنها جاسازي شده بودمتهم شدند.

آزمايش پليس "نيو جرسي " وجود مواد منفجره در اتومبيلون آنها را مثبت اعلام كرد. حداقل اين مساله تا زماني كه افبيآي تحقيقاتاين پرونده را بدست گرفت، اين چنين بود. زماني كه اين 5 نفر در سال 2001به اسرائيل بازگردانده شدند، سه نفر از آنها در يك برنامه تلويزيوني پربيننده حاضر شدند و اعتراف كردند كه آنها ماموريت داشتهاند كه حملاتيازده سپتامبر را مستند كنند. ولي اينكه چه كسي به آنها اين ماموريت راداده است مورد بحث قرار نگرفت.

شاهد دوم اين است كه انتظار ميرفتحدود 4 هزار اسرائيلي در ساختمانهاي "تجارت جهاني " حاضر باشند كه درارتباط با وزارت خارجه اسرائيل، كاركنان آنها روز يازده سپتامبر سر كارخود حاضر نشدند.

***تبادل پيامهاي عبري مشكوك لحظاتي قبل از حملات 11 سپتامبر***

پيامهايمتني هم از طريق "اوديگو " سيستم پيامرساني كه متعلق به اسرائيل استارسال شد، اين پيغامها به زبان عبري بود و چند ساعت قبل از برخورد اولينهواپيما به ساختمان تجارت جهاني از وقوع آن هشدار ميداد.
"آلكسديامنديس " مدير عامل شركت "اوديگو " (Odig) ميگويد: "پيامهاي ارساليحاوي اين پيام بود كه اتفاقي بزرگ قرار است در زمان به خصوصي رخ دهد " وتقريبا بعد از چند دقيقه اين اتفاق افتاد.

خبر شركت اوديگو درروزنامه "واشنگتن پست " منتشر شد ولي حتي يكي از روزنامههاي نيويورك بهآن نپرداختند. مطلب واشنگتن پست به اين مساله نيز اشاره داشت كه افبيآيتيمي را به اسرائيل اعزام كرده است كه مبدا ارسال اين پيام را بررسي كنند،ولي اين خبر به سرعت متوقف شد و ديگر توسط رسانههاي آمريكا دنبال نشد.

هردو خبر منتشر شده بود ولي به صورت مختصر، و بعد هم به حال خود رها شد. بااين شواهد مشخص كه اسرائيليها قبل از وقوع حملات از آن اطلاع داشتند.نكته ديگر اين است كه آيا صهيونيستها درگير جنبههاي كليدي ديگري از اينجنايت بودهاند يا خير.

در واقع يهوديان ارتودكس و صهيونيستها درتمام نقاط حياتي اين عمليات حضور داشتهاند كه بولين به صورت دقيق در كتابخود تحت عنوان "حل مساله يازده سپتامبر- فريبي كه دنيا را تغيير داد "آورده است.

بر اساس اظهارات بولين، يكي از مقامات اصلي آمريكاييكه پشت پرده مخفي سازيهاي يازده سپتامبر است، "مايكل چرتاف "، دستياردادستان، يك صهيونيست و پسر مامور موساد بود.

چرتاف رئيس بخش جنايياداره قضايي بود كه در آن زمان يكي از روساي اف بي آي به حساب ميآمد.چرتاف از اين طريق توانست بر مصادره و تخريب شواهد حياتي از صحنه حادثهمانند فيلمهاي ضبط شده، تكه‎هاي هواپيما و بيش از 99 درصد از آهنهايباقي مانده از ساختمان تجارت جهاني نظارت كند در صورتي كه از بين بردنشواهد حياتي جرم محسوب ميشود.

***اسرائيل متهم اصلي حملات يازده سپتامبر***

توطئهنقشهاي است كه توسط گروهي از افراد براي انجام كاري مضر و غير قانونيكشيده ميشود. به طور قطع سؤالي درباره اينكه حملات تروريستي يازدهسپتامبر توسط گروهي صورت گرفته كه مخفيانه اين كار را كردهاند وجودندارد. يك تئوريسين توطئه در اين رابطه فردي است كه اعتقاد دارد توطئهايدر پشت حملات تروريستي است كه موجب آغاز جنگ يا ترور شد.

روسايجمهور آمريكا "جرج بوش " و "باراك اوباما " هر دو اعلام كردهاند كهتوطئهاي اسلامي به رهبري "اسامه بن لادن " و "القاعده " پشت حملات يازدهسپتامبر است.

بر اساس اين اقدامات فريبكارانه و ادعاهاي ثابت نشده،دولت بوش در اكتبر سال 2001 به افغانستان حمله كرد و جنگي اشغالگرانه راآغاز كرد كه دولت اوباما هم آن را پذيرفته است و تا به امروز آن را ادامهداده است. اوباما ميگويد كه به علت حملات يازده سپتامبر است كه درافغانستان حضور داريم.

بولين معتقد است كه حملات يازده سپتامبر يكجنايت حل نشده است و اين مساله باعث شده وي تحقيقاتش را بر اساس شواهدموجود دنبال كند. از آنجايي كه شواهد نشان ميدهد كه اسرائيل قبل از وقوعحملات از انجام آن اطلاع داشته است و اطلاع از وقوع اتفاقي مانند حملاتيازده سپتامبر، دلالت ميكند بر دخالت در اين جرم، بولين روي فرضيههاييكه ثابت ميكند اسرائيل در حملات يازده سپتامبر نقش داشته است كار ميكندو تمام تحقيقاتش را بر اين اساس هدايت كرده است.

وي ميگويد: اينموضوع باعث نميشود كه من يك تئوريسين توطئه باشم. يكي از دلايل اصلي كهمن ادعاي دولت آمريكا را مبني بر مقصر بودن القاعده در ارتباط با يازدهسپتامبر رد ميكنم اين است كه برجهاي دوقلو و ساختمان wtc7 توسط موادمنفجره تخريب شده بود. برخورد هواپيما نميتواند باعث فرو ريختن كاملبرجهاي دوقلو و ساختمان 47 طبقهاي كه در آن نزديكيها بود باشد. زمانيكه در تابستان سال 2002 من از پيدا شدن آثار آهن گداخته شده بر پايه هر سهساختمان فروريخته مطلع شدم، به اين نكته پي بردم كه شواهدي دارم كه ثابتميكند توضيحات دولت بوش در ارتباط با اتفاقي كه در يازده سپتامبر افتادهبود دروغ بوده است.

اين كشفيات مهم نشان ميدهد كه دولت به مردم درباره اتفاقي كه در يازده سپتامبر افتاده بود دروغ گفته بود.

براساس اظهارات بولين، انتشار مدارك مورد ارزيابي قرار گرفته درباره كشف حجمزيادي از الكترودهاي بسيار قوي در خاك ساختمان تجارت جهاني توسط دكتر"استيون جونز " (Steven Jones) و ديگران در مارس 2009 از طريق علمي نشانميدهند نوع خاصي از الكترود كه توسط نانو تكنولوژي توليد شده بود مسئولپودر شدن 220 طبقه بتوني ساختمان تجارت جهاني و تمام آن چيزي كه در آن بوداست. اين آن چيزي است كه باعث ايجاد آن گرد و خاك گرم در روز يازدهسپتامبر شد. بازماندگان حادثه ميگويند كه گرد و خاك اين حادثه بهاندازهاي گرم بود كه سوزاننده بود.

دليل اين گرما وجود تكههايريز آهن مذاب در گرد و خاك بود كه در گزارش سازمان زمينشناسي آمريكا نيزبه آن اشاره شده است. نقاط گرمي كه زير آوار براي سه ماه وجود داشت ازنقطه جوش آهن بالاتر بود و باعث ايجاد تكههايي نانو كه در دود و گرد وغباري كه از خرابي ساختمانها به وجود آمده بود، شده بود. همه اين شواهدنشان دهنده اين است كه از الكترودهاي ويژهاي براي خراب كردن ساختمانهااستفاده شده بود.

به صورت منطقي كشف تكههاي الكترودهاي بسيارقوي، به نسخه رسمي توضيحات قابل قبول درباره اتفاقي كه در يازده سپتامبربراي برجهاي دوقلو افتاد پايان داد.

نه اسامه بن لادن و نهالقاعده هيچ ارتباطي با ايجاد و استفاده از الكترودهاي قوي كه باعث پودرشدن ساختمان تجارت جهاني شد، نداشتند. اين حقايق در بين مردم در حال گسترشاست، و بازي براي افرادي كه سعي ميكردند واقعيت را درباره يازده سپتامبرمخفي كنند به پايان رسيده است.

***اطلاع نظاميان ارشد آمريكا از دخالت اسرائيل در حملات 11 سپتامبر***

درماه مارس 2010 دكتر "آلن سابروسكي " (Alan Sabrosky) رئيس سابق مطالعاتاستراتژيك در دانشكده جنگ آمريكا در مصاحبهاي راديويي گفته است: "صد درصد مشخص است كه يازده سپتامبر يك عمليات موساد بوده است. دكتر سابروسكيهمچنين اعلام كرده است نظاميان عاليرتبه آمريكا ميدانند كه اسرائيل عاملآن بوده است. "

دكتر سابروسكي اولين نظامي آمريكايي است كه به صورتعمومي از اين فرضيه حمايت كرده است كه اطلاعات اسرائيل پشت ماجراي يازدهسپتامبر است.

بولين ميگويد: من نشنيدهام كه تا به حال مقاماتدولت آمريكا به تحقيقات من مراجعه كرده باشند گر چه در جريان هستم كهبسياري از سياستمداران از آن مطلع هستند.

فرضيه من اين است كهحملات يازده سپتامبر يك عمليات مخفي بوده كه توسط اسرائيل طراحي شده بود وهدف آن اين بوده است كه طي آن القاعده محكوم شود تا جنگ با تروريسم كهتوسط صهيونيستها طراحي شده است آغاز شود.

در واقع ايران احتمالاهدف اصلي در اين جنگ باشد، حداقل در ذهن طراحان جنگ صهيونيست اينطور است.و دليل آن اين است كه سازمان سيا و موساد از ايران همزمان با اخراج شاهاز ايران به بيرون انداخته شدند. كارتلهاي بزرگ نفتي، سرمايهداران بزرگو آژانسهاي اطلاعاتي آنها خواستار اين هستند كه ايران را تحت كنترل دربياورند.

وي ميافزايد: من هميشه فكر ميكردم اسم "فرماندهي مركزي" اسم عجيبي براي فرماندهي عمليات نظامي آمريكا در خاورميانه باشد، مركزچه چيزي؟ ايران حالا خود را در محاصره نظامي ميبيند كه فرماندهي مركزيآمريكا در قطر دقيقا در مركز اين محاصره قرار دارد.

بهعلاوهايران مدت زمان طولاني است كه هدف تلاشهاي جمعي به رهبري صهيونيستها استو فشارهاي كنترل شده براي اعمال تحريم به منظور تحت فشار قرار دادنمستقلترين كشور خاورميانه قرار دارد. و به اين خاطر است كه آنها از مسالههستهاي ايران به صورت كاملا ناعادلانهاي بهعنوان كانوني براي حمله بهدولت ايران استفاده ميكنند. محور صهيونيستي، نيويورك، لندن و تلآويونميپذيرند كه ايران از كنترل آنها خارج شده است.

***سرنوشت تاريك رژيم صهيونيستي***

بولينبا اشاره به رژيم صهيونيستي ميگويد: من دليلي براي بقاي كشوري جعلي كهتوسط تروريستها اداره ميشود و همسايههاي آن و ساير كشورهاي جهان از آننفرت دارند نميبينم. بقاي آن اصلا قابل تحمل نيست، و علت وقوع وقايعيازده سپتامبر هم همين است، تا بتواند نظاميان آمريكا را به خاورميانهبياورد تا از صهيونيستها حمايت كنند.

افكار عمومي مردم جهان درنتيجه جنايات و قصاوتهاي دنبالهدار صهيونيستها بهشدت عليه اسرائيل شدهاست. رژيمي كه اينقدر مورد تنفر است نميتواند زياد باقي بماند.

***سيطره صهيونيستها بر پيكره تصميمگيري در واشنگتن***

بولينميافزايد: نفوذ يهوديان و كنترل آنها بر دولت آمريكا باعث ميشود،واشنگتن مانع برخورد جامعه جهاني با رفتار اين كشور هستهاي قانون شكنشود. حق وتو آمريكا در شوراي امنيت سازمان ملل به صورت موثري از اسرائيلبراي اعمال تحريمها عليه اين رژيم براي دهها سال حمايت كرده است.

ولي شكست در اجراي قوانين بين المللي و اعمال محدوديتها عليه اين رژيمباعث بهوجود آمدن رژيمي حيواني شده است كه حالا ديگر از كنترل خارج شدهاست. در صورتي كه قوانين بينالمللي اعمال شده بود، اسرائيل مجبور ميشدرفتارش را اصلاح كند و راهي براي زندگي صلحآميز در كنار فلسطينيها وهمسايههاي آن پيدا كند.

بولين با اشاره به حمله صهيونيستها بهكشتي آزادي كه عازم غزه بود، گفت: اگر ايران مرتكب چنين كشتاري در آبهايآزاد ميشد به سرعت و شديدا توسط سازمان ملل و جامعه بينالمللي مجازاتميشد.

بهعلاوه اگر هر كشور ديگري غير از اسرائيل يك و نيمميليون شهروند غير نظامي را محاصره كند و سختي و مشكلات طاقتفرسايي رابراي مردم اين منطقه ايجاد كرده بود، توسط تمام كشورهاي جهان محكوم ميشود.

براي اينكه واكنش ملايم دولت آمريكا بر محاصره و كشتار 9 فعال صلح رامتوجه بشويم بايد يادآور شويم كه "رام امانوئل "، رئيس ستاد كاركنان كاخسفيد در دولت اوباما، يك هفته قبل از حمله به كاروان امدادرسان غزه بهاسرائيل سفر كرد و تنها 4 روز قبل از حمله با نتانياهو ديدار كرد. اين درشرايطي است كه امانوئل يك اسرائيلي است.

وقتي بحث به واكنشاروپاييها ميرسد ما اتحاديه اروپايي ضعيفي را در پيش رو داريم كه برخياقدامات مثبت كشورهاي عضوش را دلسرد ميكند. بهعلاوه وزراي خارجه اروپابه ياد دارند كه چه اتفاقي براي "آنا لينده " از سوئد افتاد، فردي كهخواستار تحريم اسرائيل توسط اتحاديه اروپا شده بود. او در روز روشن دراستكهلم كشته شد.

***ريشه پوسيده رژيم آپارتايد صهيونيستي***

مردمآمريكا از جنگهاي پر هزينه و مصيبتآميز در خاورميانه خسته شدهاند. هرروز افراد بيشتري به جمع افرادي كه متوجه اين ميشوند كه از آنها برايحمايت از جنگ سوء استفاده شده است ميپيوندند.

افزايش فاصله بينافرادي كه ميدانند به آنها دروغ گفته شده است و دولت آمريكا كه شواهد رامخفي ميكند به هيچ عنوان قابل تحمل نيست. وقتيكه حقايق درباره يازدهسپتامبر به حد خطرناكي برسد آن موقع است كه زلزلهاي سياسي رخ خواهد دادكه تمام مجرمان را از قدرت به زير خواهد آورد. به همين خاطر است كه كشفالكترودهاي قوي در گرد و خاك ويرانههاي ساختمان تجارت جهاني بسيار مهماست.

اين مساله به توضيحات دروغ دولت درباره دليل وقوع حملات يازده سپتامبر پايان ميبخشد.
زماني كه فريبكاريها و دروغهاي مرتبط با يازده سپتامبر بر ملا شود آن زمان اسرائيل ديگر در دنيا دوستي نخواهد داشت.

رژيمنژادپرست و نظامي و صهيونيستي اسرائيل مانند ديكتاتوري كمونيستي شورويسابق و آپارتايد آفريقاي جنوبي است. چنين حكومتهاي بيطرفداري بعضا بدونشليك گلولهاي از پا در ميآيند. آنها سرنگون ميشوند به اين خاطر كه ازريشه پوسيدهاند و ديگر نميتوانند ادامه دهند.[/JUSTIFY]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][/JUSTIFY]