درصورتی كه شما از جمله افرادی هستید كه لنز میزنید توصیه میكنیم كمتراز موادآرایشی مربوط به چشم استفاده كنید زیرا مواد ریز كرمها و سایههایآرایشی به راحتی به زیر لنز نفوذ میكنند و موجب التهاب عدسی میشوند.لنزهای تماسی چشم به دو نوع تقسیم میشوند: لنزهای نرم و لنزهای سخت.لنزهای نرم را میتوان یك شبانهروز (حداكثر) در چشم گذاشت و نیاز بهمراقبت زیادی دارد اما آسیب كمتری به چشم وارد میكند. لنز سخت را میتوانچند روز تا حداكثر یك هفته در چشم گذاشت اما باید بدانیم كه آسیب بیشتریبه چشم وارد میكند. هنگامی كه از لنز استفاده میكنیم بهتر است از موادآرایشی مخصوص چشم كمتر استفاده شود چون تماس مواد آرایشی، هم باعث آسیبلنز میشود و هم چشم را به عفونتها حساس میكند.
منبع:تکناز