یک مدار میکسر 3 کانال که مشخصه های نویز پایینیدارد. جریان مصرفی کمی نیز دارد و می تواند با یک باتری 9 ولتی ساعت ها بهعنوان یک میکسر پرتابل کار کند.

در این مدار 4 کلید وجود دارد که یک کلید مربوط به قطع و وصل منبع تغذیه است.

3 کلید دیگر بدین گونه هستند.

اگر کلید ها باز باشند ورودی برای یک سیگنال بالا مناسب است. سگنالی مثل خروجی سی دی پلیر / تیونر / خروجی پخش و خروجی صوتی کامپیوتر و ...

اگر کلید ها بسته باشند, مدار برای میکروفون ها یا وسایلی که سیگنال خروجی ضعیف دارند مناسب می شود.


نکته بعد: مقاومت750 اهم است که طبق مطلب که بدرستی هم اشاره شده در بازار کم پیدامیشود.بنابراین ما 2 مقاومت 1.5 کیلو را به صورت موازی میبندیم و استفادهمی کنیم.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
لیست قطعات:


P1 = 5K
P2 = 5K
P3 = 5K
R1 = 180K
R2 = 2M2
R3 = 750R
R4 = 1K
R5 = 15K
R6 = 220R
R7 = 1.5K
R8 = 820R
R9 = 150R
R10 = 100K
R11 = 180K
R12 = 2.2M
R13 = 750R
R14 = 1K
R15 = 180K
R16 = 2M2
R17 = 750R
R18 = 1K


C1 = 1µF-63V
C2 = 100µF-25V
C3 = 220µF-25V
C4 = 100µF-25V
C5 = 220µF-25V
C6 = 1µF-63V
C7 = 100µF-25V
C8 = 1µF-63V
C9 = 100µF-25V

Q1 = BC550C
Q2 = BC547
Q3 = BC557
Q4 = BC550C
Q5 = BC550C


منبع:

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

اینهم نقشه مدار میکسر 4 کانال قبلی. مشکل با VR ها هست! مشخص نیست به کجامیبایست متصل شودند!! ضمنا" این مدار از تغذیه سر سر استفاده می کند!

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]