در عالم حیوانات و حشرات گاهی مواردی یافت میشود کهحیرت انسان را بر میانگیزد، یكی از حشراتی كه میتواند به شدت موجب ترسانسان گردد زنبور عظیم آسیایی است که نام لاتین آن Vespa mandarina و درکشورهای كره جنوبی، چین، تایوان، نپال، هند، ژاپن، مناطق كوهستانیفدراسیون روسیه دیده میشود.این حشره در کشورهای گوناگون با نامهای مختلف نامگذاری شده که برای مثال در تایوان ببر پرنده خوانده میشود.
زهر این حشره فوق العاده سمی و بسیار خطرناك است و در سطح آسیا بارها این حشره خطرناک تعداد زیادی را به كشتن داده است.
سم این حشره میتواند بافتهای بدن انسان را به صورت تلخ و دلخراشی از هم جدا کند.منبع:سیمرغ