محققان دانشگاه کالیفرنیا رایحهای قوی که به شکلطبیعی در بدن انسان و پرندگان تولید میشود را تشخیص دادهاند که باعث جذبپشه خونخوار culex به سمت میزبان خود میشود.
این پشه، ناقل ویروس نیلغربی و دیگر بیماریهای تهدیدکننده است. ویروس نیل غربی ممکن است سببابتلا به انسفالیت (التهاب مغز) و مننژیت که بین انسان و حیوان مشترک است،شود. تحقیقات جدید انجام شده نشان میدهد که چرا پشه، میزبان خود را ازپرندگان به انسان تغییر داده است. این موضوع راه را برای کنترل پشه وبیماریهای ناقل آن هموارتر میکند.
والتر لیل پروفسور حشرهشناس وهمکارانش یک ترکیب شیمیایی جذبکننده به نام نانونال (nanonal) کشفکردهاند که باعث تحریک حس بویایی حشره شده و او را به سمت یک وعده غذاییو مکیدن خون میزبان سوق میدهد. این ترکیب یک ماده شیمیایی یا مخلوطی حاملیک پیام است.
پشه بهوسیله این ترکیب ما را پیدا میکند. شاخکهایپشهای (culex) بقدری حساس و قوی است که حتی تمرکز بسیار کم نانونال(nanonal) را تشخیص میدهد. پشه بوها را بهوسیله گیرندههای حسبویاییاش روی شاخکهایش تشخیص میدهد. پرندگان که میزبانهای اصلی پشههاهستند، همچون منبعی از ویروس نیل غربی عمل میکنند. هنگامی که پشه آلودهخون میزبان را میخورد ویروس را به بدن او منتقل میکند. میزبانها شامل:پرندگان، انسان، اسب، سگ، گربه، خفاش، راسو، موش و خرگوشهای خانگیمیشوند.
از سال 1999 تاکنون مرکز کنترل و پیشگیری بیماریها در آمریکا29 هزار و 397 مورد آلودگی انسانی و 1147مورد مرگ ناشی از آن را فقط درآمریکا گزارش کرده است.
در این تحقیق، محققان صدها ترکیب که به شکلطبیعی توسط بدن انسان و پرندگان تولید و منتشر میشود را مورد آزمایش قراردادند. سپس حساسیت گیرنده شاخکهای پشه را برای جدا کردن هر یک از اینترکیبات مشخص کردند. نتایج نشان داد که ترکیب نانونال با دی اکسید کربنترکیبی با قدرت جذبکنندگی بالا برای پشه میسازد.

منبع:تکتاز